Dekkingsgraad pensioenfonds Aruba ver onder minimumZATERDAG, 31 MAART 2012

ORANJESTAD — Voorlopige cijfers van het Algemeen Pensioenfonds Aruba (Apfa) laten zien dat de netto dekkingsgraad van het Nieuw Pensioenreglement (NPR 2011) eind februari 69,6 procent bedroeg. Dat is ver onder het minimum van 100 procent. Apfa verwacht echter niet dat de onderdekking op korte termijn leidt tot korten op opgebouwde rechten en lopende pensioenen.

Om de onderdekking op te lossen, dat is verplicht sinds Apfa in 2011 onder toezicht kwam te staan van de Centrale Bank, wordt al maanden gewerkt aan een herstelplan. Het pensioenfonds verwacht komende maand de onderhandelingen met de regering over dit herstelplan te voltooien. Het plan moet ervoor zorgen dat de netto dekkingsgraad wordt teruggebracht tot minstens 100 procent.

De dekkingsgraad geeft aan in welke mate Apfa in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen en moet dus minimaal 100 en het liefst 111 procent of hoger zijn. “Op dit moment is er dus sprake van een aanzienlijke onderdekking”, aldus het pensioenfonds. Een dekkingsgraad van 69,6 procent betekent dat tegenover elke 100 florin die Apfa nu of in de toekomst aan pensioenen moet uitbetalen, een vermogen van 69,60 florin beschikbaar is. Ondanks deze lage dekkingsgraad verwacht Apfa niet dat in de nabije toekomst moet worden gekort op opgebouwde rechten en lopende pensioenen, vanwege waarborgen van de overheid. “Maar dat kan uiteraard pas definitief worden gesteld, zodra het herstelplan klaar is en de afspraken door de overheid met betrekking tot het herstelplan worden nagekomen”, aldus Apfa.

Aandachtspunten

Afgezien van het herstelplan heeft Apfa enkele andere maatregelen bekendgemaakt. Om het rendement op beleggingen te verbeteren en de risico’s verder te beheersen, heeft het pensioenfonds een beleggingscommissie ingesteld die de Raad van Toezicht bijstaat in het vaststellen en toetsen van het beleggingsbeleid. De leden van deze commissie zijn Peter Bles en Lizette Sint. “Beide leden hebben ruime ervaring op het gebied van beleggingen”, stelt Apfa. Sinds begint dit jaar heeft Apfa bovendien ook een Commissie van Beroep. Deze commissie behandelt klachten van de deelnemers, pensioengerechtigden en andere belanghebbenden. De leden zijn Rene Sommers, Julio Quijada en Clinton Foy. Verder wil Apfa de ‘interne efficiency’ en serviceverlening aan klanten en deelnemers verbeteren. In de tweede helft van dit jaar kunnen deelnemers via de website van Apfa, actuele informatie te krijgen over de persoonlijke pensioensituatie.

Vooralsnog geen gevolgen voor pensioen

De onderdekking van het pensioenfonds Apfa leidt bij gepensioneerden en deelnemers tot twijfel over de pensioenzekerheid. Op lange termijn kan Apfa de vraag hoe zeker het pensioen is, moeilijker beantwoorden. “Veel mensen denken dat het pensioen waardevast is. Dat is helaas niet waar.” Er zijn risico’s die van invloed kunnen zijn op het pensioen, zoals beleggingsrisico’s, het risico van de (lage) stand van de rente en het feit dat mensen langer leven dan voorspeld was. Volgens het pensioenfonds kan, gezien de problemen waarmee diverse pensioenfondsen in het buitenland te maken hebben, niet worden uitgesloten dat er in de toekomst (los van het herstelplan dat alleen de oude tekorten adresseert) extra maatregelen moeten worden genomen. Apfa zegt wel deelnemers en gepensioneerden beter te willen informeren en op de hoogte te willen houden van de ontwikkelingen.

PVL regeling

Het Nieuw Pensioenreglement (NPR 2011) werd op 1 januari van dat jaar ingevoerd. In deze pensioenregeling zijn de oude PVL-regeling en het overgrote deel van de NPR 2005 samengevoegd. De belangrijkste reden voor de aanpassing was dat de PVL-regeling financieel niet houdbaar was. De huidige onderdekking is dan ook mede veroorzaakt door de overname van het dekkingstekort van de PVL regeling. Het tekort ontstond door toenemende vergrijzing van het deelnemersbestand, bijstelling van de rekenrente en tegenvallende resultaten op de beleggingen door de financiële crisis in 2008. De crisis op internationale financiële markten zette in 2011 de financiële positie van Apfa verder onder druk.

In de nieuwe pensioenregeling werd in 2011 de eindloonregeling vervangen door een middelloonregeling met voorwaardelijke indexatie. De pensioenleeftijd is opgetrokken van 55 naar 60 jaar en er is een inbouw van franchise geïntroduceerd. Sinds 1 januari 2011 beheert Apfa dus twee pensioenregelingen: het NPR 2011 en het NPR 2005. Een klein deel van deze laatste regeling is dus niet overgegaan naar de nieuwe regeling. Eind februari was de netto dekkingsgraad van NPR 2005 108,9 procent.