Curaçaose Staten behandelen wet Screening Ministers aankomende maandagVRIJDAG, 12 OKTOBER 2012

WILLEMSTAD — De Centrale Commissie van de Staten behandelt aankomende maandag het wetsvoorstel voor de screening van nieuwe kandidaat-ministers. De Landsverordening Screening Ministers werd gisteren door het interim-kabinet onder leiding van interim-premier Stanley Betrian aan de Staten overhandigd. In het voorstel worden de regels en richtlijnen om minister te kunnen worden wettelijk vastgelegd.

Tijdens een persconferentie, waarbij het nieuwe interim-kabinet zijn plannen voor de komende periode aankondigde, ging Betrian in op de conceptwet die gisteren is ingediend. “We hebben het wiel niet opnieuw willen uitvinden. Het bestaande proces hebben we daarom in een wet vastgelegd.” In de wet wordt niet gerept over opleidingseisen. “Het is niet bedoeld om mensen buiten de regering te houden, maar om bekwame mensen binnen te halen met een hoog niveau van moraal en fatsoen.”

In de wet is opgenomen dat, voordat een kandidaat voor een ministerspost kan worden voorgedragen, hij of zij een serie onderzoeken moet ondergaan. Deze onderzoeken vinden plaats onder leiding van de kabinetsformateur. Indien de formateur ook een ministerskandidaat is, wordt het onderzoek gedaan door de ondervoorzitter van de Raad van Advies (RvA). Opvallend is dat ook de formateur gescreend moet worden. Het gaat hierbij om een justitieel en een staatsveiligheidsonderzoek onder leiding van de ondervoorzitter van de RvA.

Verdachte geweest

Een van de onderzoeken naar de kandidaat-ministers is een justitieel onderzoek, dat uitgevoerd wordt door de procureur-generaal. Hij verstrekt de informatie, voor zover aanwezig, uit het strafregister en het strafkaartensysteem van de justitiële documentatiedienst die op de desbetreffende kandidaat betrekking heeft. Tevens verstrekt de procureur-generaal een verklaring, waaruit blijkt of de kandidaat al dan niet verdachte is of is geweest in een lopend of afgesloten strafrechtelijk onderzoek ter zake van een misdrijf, ‘tenzij het belang van dat onderzoek zich daartegen verzet’.

VDC onderzoekt staatsveiligheid

Het staatsveiligheidsonderzoek wordt verricht door het Hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC). Hij verstrekt de informatie uit de bestanden van die dienst, indien aanwezig, die op de desbetreffende kandidaat betrekking heeft en die door die dienst is verzameld ‘ter uitvoering van taken van de Veiligheidsdienst zoals omschreven in de Landsverordening Veiligheidsdienst Curaçao, tenzij het belang van de staatsveiligheid zich daartegen verzet’.

Het fiscaal onderzoek wordt verricht door de Inspecteur der Belastingen. Hij verstrekt een algemeen oordeel over het fiscale gedrag over de afgelopen vijf jaar van de desbetreffende kandidaat en maakt melding van eventuele omstandigheden, die van belang kunnen zijn voor de integriteit van de beoogde ambtsuitoefening. Daarbij wordt tevens opgave verstrekt van het inkomen en, voor zover bekend, van de vermogensbestanddelen van de kandidaat. Voor zover de kandidaat voorafgaande aan zijn kandidaatstelling werkgever was, wordt tevens een fiscaal onderzoek verricht door de directeur van de Sociale Verzekeringsbank. Daarnaast vindt een onderzoek plaats door de Ontvanger der Belastingen. Hij verstrekt een algemeen oordeel over betalingsgedrag ter zake van belastingen en premies over de afgelopen vijf jaar en maakt melding van eventuele omstandigheden, die van belang kunnen zijn voor de integriteit van de beoogde ambtsuitoefening. Het fiscaal onderzoek kan leiden tot het treffen van voorzieningen, die de instemming behoeven van de Inspecteur der Belastingen, de directeur van de Sociale Verzekeringsbank, dan wel de Ontvanger der Belastingen.

MOT-meldingen en drugstest

Het onderzoek naar ongebruikelijke transacties wordt verricht door het hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties. Hij verstrekt de informatie, voor zover aanwezig, bedoeld in artikel 6 van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties, die op de desbetreffende kandidaat betrekking heeft. Ook een medisch onderzoek, waaronder een drugstest, maakt deel uit van het screeningsproces.

De behandeling van de wet in de Centrale Commissie staat gepland voor aanstaande maandag. Deze bijeenkomst begint om negen uur ‘s ochtends. De betrokken partijen proberen de wet voor volgende week donderdag 18 oktober in een openbare vergadering behandeld te krijgen. Een dag later worden de Statenverkiezingen gehouden.