Curacaose Raad van Advies vindt dat minister wel vertrouwensfunctie isDINSDAG, 16 OKTOBER 2012

WILLEMSTAD — De Raad van Advies (RvA) is het niet eens met de stelling in de memorie van toelichting op de concept-Landsverordening integriteit (kandidaat-)ministers, dat ministersfuncties geen vertrouwensfuncties zijn. In de screeningswet is opgenomen dat het hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) zich bij het onderzoek naar kandidaat-ministers op het gebied van staatsveiligheid in beginsel moet beperken tot informatie die bij de dienst reeds voorhanden is.

De stelling, zoals omschreven in de screeningswet, houdt in dat kandidaat-ministers in principe geen ‘ingrijpend onderzoek’ moeten ondergaan, zoals wordt gedaan bij vertrouwensfuncties. Slechts indien er sprake is van een ernstig vermoeden in de richting van de kandidaat dat het staatsveiligheidsbelang wordt bedreigd, verzoekt de kabinetsformateur de VDC om een verdergaand onderzoek, aldus de memorie van toelichting op de screeningswet.

Volgens de regering (de wet is opgesteld onder het kabinet-Schotte) kunnen bestuurlijke functies, zoals die van minister, niet worden aangemerkt als vertrouwensfunctie. “De regering volgt hiermee de terzake in Nederland geldende opvatting, zoals die is neergelegd in meergenoemde brief van de Nederlandse minister-president aan de Tweede Kamer.” Dit is ook in overeenstemming is met de praktijk in andere landen van het Koninkrijk.

De RvA is het duidelijk niet met de regering eens. Het adviesorgaan verwijst in dit verband naar artikel 1 van de Landsverordening VDC, waarin onder vertrouwensfunctie wordt verstaan: een functie bij het land of elders in Curaçao waarvan de wijze van vervulling een gevaar of een risico kan vormen voor het voortbestaan van de democratische rechtsorde, de integriteit van het openbaar bestuur of de veiligheid en andere belangrijke belangen van Curaçao. Volgens de RvA geeft artikel 15 van dezelfde landsverordening de opdracht om bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, vertrouwensfuncties aan te wijzen. “De Raad is van oordeel dat het ambt van minister – anders dan de andere politieke functies – zowel voor wat betreft zijn inhoud als naar de maatschappelijke opvattingen hier te lande, wel degelijk moet worden beschouwd als een vertrouwensfunctie. De Raad adviseert de regering om met inachtneming van het bovenstaande het ontwerp en de memorie van toelichting aan te passen.