Curaçaose minister Wilsoe: 'Werving personeel Justitie op de tocht’VRIJDAG, 27 JULI 2012

WILLEMSTAD — Het aannemen van personeel voor het politiekorps KPC en de gevangenis staat op de tocht, nu de regering het tekort van 153 miljoen gulden op de begroting moet terugdringen. Dat schrijft minister van Justitie Elmer Wilsoe (PS) in een aanbiedingsbrief van 17 juli over de derde uitvoeringsrapportage plannen van aanpak over de periode van 1 april tot 30 juni.

Het niet voldoen aan de plannen van aanpak brengt een risico met zich mee voor een debat richting uitvoer van een algemene maatregel van rijksbestuur inzake politie en het gevangeniswezen.

Het personeelsbestand van de gevangenis is nog niet op de gewenste sterkte. Thans vallen een aantal sleutelposities open, doordat functionarissen moeten afvloeien. Hier is al een wervingsprocedure voor opgestart. Eveneens is het concept-functieboek 2009 naar de vakbonden gestuurd en naar de Human Resources Organisatie Ontwikkeling en IT van het ministerie van Bestuur, Planning & Dienstverlening voor commentaar.

Aan het KPC is door de voortgangscommissie verzocht in deze rapportage ook diverse projecten, die te maken hebben met het personeel – de zogenoemde p-projecten – op te nemen. Deze projecten vormen het fundament waarop het veranderingsproces is gebaseerd. In dezen is een akkoord met de vakbonden over het convenant en het besluit rechtspositie van belang. Dit is met de vakbonden besproken en zal na de bezuinigingsronde van de overheid weer worden opgepakt.

Het KPC is wel op koers, maar loopt achter op het tijdschema, schrijft de minister. Dit tijdschema is gebonden aan de liquide middelen, die hiervoor zijn gereserveerd. Het is het KPC gelukt in de afgelopen uitvoeringsperiode concrete stappen uit het implementatieplan te zetten. Hoewel vooruitgang is geboekt met de financiële perikelen in verband met de besteding van de middelen uit 2011, blijft de verlening van machtigingen een punt van aandacht.

Met het Opleidingscentrum Rechtshandhaving & Veiligheid (ORV) is een structurele samenwerking opgezet, voorts wordt prioriteit gegeven aan het ontwikkelen van opleidingen voor het middenkader, omdat zij de verschillende trajecten, beschreven in het inrichtingsplan, dienen te trekken.

Met goedkeuring van de additionele middelen (8 miljoen gulden) zal de bouw van de multifunctionele ruimte kunnen worden gerealiseerd, kunnen de cursus en het verblijf van de forensisch adviseur worden bekostigd, en zullen opleidingen van het Arrestatieteam, de Mobiele eenheid en de Hondenbrigade de nodige aandacht kunnen krijgen.

Een algehele personeelsstop en kortingen op de begroting zullen verregaande consequenties hebben voor de plannen van aanpak. De te bewandelen koers en het tijdschema zullen dan drastisch en ingrijpend veranderd moeten worden.

Het gevolg is dat hierdoor ook niet aan de bepalingen, opgenomen in de artikelen 7 en 8 van de Rijkswet Politie, kan worden voldaan. De groei van ambtenaren binnen het politiekorps, begonnen in 2010 en eindigende 2013, in verband met de minimale sterkte van het politiekorps, is vastgesteld. De aanwijzing van de Rijksministerraad, onder andere inhoudende het bezuinigen van 153 miljoen gulden op de begroting, zal ongetwijfeld invloed hebben op de voortgang van de plannen van aanpak van zowel de gevangenis als het KPC, aldus Wilsoe in het voorwoord van de rapportage.