Criminaliteitsbeeldanalyse St. Maarten aangeboden

cba sint maarten

Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD):

Philipsburg, 11-01-2012

Vandaag heeft de procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba de eerste criminaliteitsbeeldanalyse (CBA) van Sint Maarten aan de minister van justitie van Sint Maarten aangeboden.

Deze analyse werd op verzoek van de procureur-generaal gemaakt door de Dienst IPOL van het Korps landelijke politiediensten (KLPD) en het Korps Politie Sint Maarten (KPSM). Het doel van de CBA is beleidsmakers, het Openbaar Ministerie en de politie inzicht te verschaffen in de criminaliteit op Sint Maarten. Politie en justitie krijgen hiermee een handvat om prioriteiten te stellen bij de aanpak en bestrijding van commune en georganiseerde criminaliteit.

Onderzoekers van het KLPD en een politiefunctionaris van het KPSM voerden op Sint Maarten gezamenlijk onderzoek uit. Zij konden hierbij putten uit tal van vertrouwelijke en openbare bronnen van 46 overheidsorganisaties en private partners op het eiland en daarbuiten. Dat heeft geresulteerd in een rapport waarin meer dan twintig uiteenlopende criminele verschijnselen aan de orde komen, zoals vermogens- en geweldsdelicten, jeugdcriminaliteit, drugshandel, mensenhandel, witwassen en milieucriminaliteit. Niet alleen worden aard en omvang van deze verschijnselen beschreven, ook worden suggesties gedaan voor de aanpak ervan.

Over sommige van deze criminele verschijnselen was tot op heden weinig bekend. Te denken valt aan fraude met ziektekostenverzekeringen en sociale uitkeringen. Het onderzoek heeft aangetoond dat Sint Maarten door deze vormen van fraude ernstige financiële schade lijdt. Het land zou verschillende vormen van fraude kunnen tegengaan door te investeren in preventieve maatregelen en een betere controle op het gebruik van valse (identiteits)documenten, aldus de onderzoekers.

De CBA beschrijft de criminaliteit op Sint Maarten tegen de achtergrond van de economische ontwikkeling van het land en de gevolgen daarvan op de infrastructuur. Een belangrijke bevinding is dat veel overheidsinstanties onvoldoende hebben kunnen meegroeien met de explosieve economische groei van de afgelopen decennia en daardoor kwetsbaar zijn geworden wat de uitvoering van hun taken betreft. Een extra belasting voor de al kwetsbare Sint Maartense infrastructuur vormen de duizenden illegale arbeidsmigranten, die vanwege de economische voorspoed naar het eiland kwamen; geschat wordt dat zij inmiddels meer dan een derde van de geregistreerde bevolking uitmaken.

De hoge druk op de infrastructuur heeft ertoe geleid dat handhavings- en opsporingsdiensten en andere overheidsinstanties, zoals gevangeniswezen en inspectiediensten, te kampen hebben met ernstige onderbezetting. Daardoor kunnen, naar het oordeel van de onderzoekers, diverse vormen van criminaliteit op Sint Maarten gedijen. Feit is wel dat Sint Maarten, sinds het op 10 oktober 2010 zelfstandig werd, plannen verwezenlijkt om de onderbemensing bij de diverse overheidsinstanties het hoofd te bieden. Doordat de CBA de criminaliteit duidt tegen de achtergrond van Sint Maartens onstuimige economische en maatschappelijke groei, krijgen beleidsmakers een beter zicht op de mogelijke oorzaken van criminaliteit en kunnen zij gerichter inzetten op preventieve en repressieve maatregelen.

Een probleem dat volgens de onderzoekers snel en langdurig aandacht verdient, is jeugdcriminaliteit. Veel jongeren die op Sint Maarten met criminaliteit in aanraking komen, zijn afkomstig uit gebroken gezinnen en hangen zonder toezicht met leeftijdgenoten op straat rond. Velen vallen vroegtijdig uit op school, komen in aanraking met drugs en raken al zeer jong betrokken bij ernstige gewelds- of vermogensdelicten of belanden in de georganiseerde drugshandel. De aanpak van jeugdcriminaliteit zou zich niet moeten beperken tot de aandacht van handhavings- en opsporingsdiensten: de overheid, non-gouvernementele organisaties en private partijen zouden gezamenlijk moeten bijdragen aan met name preventie. Alleen dan kan de aanpak van de jeugdproblematiek succes hebben. Dat benadrukte procureur-generaal Dick Piar bij de aanbieding van de CBA aan minister Roland Duncan.

De criminaliteitsbeeldanalyse Sint Maarten is de vierde CBA over een groot eiland in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk; eerder verschenen CBA’s van Aruba, Curaçao en Bonaire. Al deze CBA’s zijn het resultaat van een afspraak die door de procureurs-generaal van de landen binnen het Koninkrijk is gemaakt.