Corporate governance-adviseur SBTNO tikt Curaçaose regering op de vingersDONDERDAG, 23 AUGUSTUS 2012

WILLEMSTAD — De Raad van Ministers heeft een waarschuwende herinnering gekregen van corporate governance-adviseur SBTNO over de ondeugdelijke benoeming van Margit de Freitas als directeur bij Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC). De ministerraad heeft ondanks het advies van SBTNO er toch voor gekozen om De Freitas daar officieel te plaatsen. De corporate governance-adviseur had liever gezien dat de werving- en selectieprocedure opnieuw werd opgestart.

De Freitas is op 18 juli door de ministerraad benoemd. Een week daarna heeft de ministerraad besloten om het eerdere besluit te handhaven. Dit terwijl SBTNO zwaarwegende bezwaren tegen de benoeming had. Zo zou de schijn van belangenverstrengeling zijn gewekt daar De Freitas de enige kandidaat voor de functie was. Het bestuur koos voor een intern werving- en selectieproces. Op dat moment werkte De Freitas als bestuursvoorzitter reeds als interim-directeur bij SSC.

Conform de voorschriften van de code corporate governance moet de regering indien er wordt afgeweken van een advies van de SBTNO dit terstond schriftelijk en gemotiveerd melden aan de adviseur corporate governance. De regering heeft dit nagelaten, terwijl SBTNO hier specifiek naar heeft gevraagd. Om precies te zijn op 23 juli. SBTNO adviseert de regering dan ook om alsnog te handelen overeenkomstig de voorschriften en de adviseur terstond een deugdelijke schriftelijke motivering van de afwijking te doen toekomen.