‘Citgo kan niet verhypothekeren’

17 januari 2017

Oranjestad - ,,De installaties van de raffinaderij op Aruba zijn van Aruba. Citgo of PdVSA kunnen op geen enkel moment deze verhypothekeren.” Dat zei minister Mike de Meza van Toerisme, Transport, Energie en Milieu, in reactie op de analyse van het College Aruba financieel toezicht (CAft), dat vorige week een ernstige waarschuwing uitdeelde in de richting van het kabinet.

De Meza vindt de conclusie van het CAft, dat de overeenkomst tussen Aruba en Citgo riskant is, niet terecht. ,,De installaties vertegenwoordigen een grote waarde. In de overeenkomst met Citgo hebben wij ons verbonden om die te leveren. Ons risico is dat we ons niet aan die afspraak houden. Dat is niet aan de orde, want Citgo heeft de sleutels al. Mocht Citgo ophouden te bestaan, dan moeten zij contractueel de installaties ontmantelen en daar zijn ze voor verzekerd, dus ik zie niet waar het Land Aruba een enorm risico loopt.”

De bewindsman heeft volgende week overleg met vertegenwoordigers van PdVSA en Citgo over de pijpleiding tussen Venezuela en Aruba die de raffinaderij van gas moet gaan voorzien voor de operaties. Het CAft heeft allerlei onduidelijkheden gesignaleerd in de impacten risicoanalyse van de heropening van de olieraffinaderij.

,,Uit de impactanalyse blijkt dat de raffinaderij in 2020 naar verwachting een bijdrage van 491 miljoen florin aan het bruto binnenlands product levert, wat dan neerkomt op een totaal economisch effect van de raffinaderij van circa 10 procent BBP”, aldus het CAft. Er worden diverse directe en indirecte effecten op het financieringssaldo van de collectieve sector genoemd.

,,Van diverse effecten is het echter onduidelijk op welke wijze deze in de begroting 2017 zijn verwerkt. Zo wordt bij de loonbelasting, de winstbelasting en de omzetbelasting wel melding gemaakt van de verwerking van de heropening van de raffinaderij, maar wordt geen melding gemaakt van additionele opbrengsten bij de invoerrechten en de deviezenprovisie.

Ook is het onduidelijk of de volledige winstbelasting van Citgo van 18 miljoen florin onderdeel uitmaakt van de begroting. Daarnaast is er begroot dat van de lease van 18 miljoen florin die Citgo betaalt, een bedrag van 12 miljoen aan het land toekomt. Uit de begroting blijkt echter niet op welke post deze leaseopbrengsten geboekt zijn. Tot slot blijkt uit de door u opgestelde impactanalyse dat, vanwege toenemende premieopbrengsten, de landsbijdrage aan de Algemene Ziektekosten Verzekering in 2017 met 15 miljoen omlaag zouden kunnen.

Ook hier is niet helder uit de begroting op te maken waarom de landsbijdrage omlaag kan - aangezien tegenover toegenomen premieopbrengsten ook meerkosten zullen ontstaan - en of deze kostenverlaging reeds in de begroting is verwerkt”, stelt het CAft.

Wat wel helder naar voren komt in de begroting 2017 is dat de settlement payment van Valero van 27 miljoen florin in de begroting is verwerkt, evenals de opbrengsten van de verkoop van Fuels Marketing & Supply Aruba N.V. Deze laatstgenoemde verkoop aan een Arubaanse aspirant-koper staat in 2017 begroot op 40 miljoen florin. Het CAft heeft begrepen dat de aandelen tijdelijk zullen worden ondergebracht bij de Refineria di Aruba (RdA) en dat de opbrengst na verkoop via dividendbetalingen van de RdA bij het Land terecht zal komen. De opbrengsten van de verkoop ontbreken in de impactanalyse die het CAft heeft ontvangen.

,,Dit roept de vraag op of de inkomsten voor Aruba in 2017 nog altijd worden verwacht.” In de impactanalyse is gerekend met 600 arbeidsplaatsen aan directe werkgelegenheid van de raffinaderij, en 650 arbeidsplaatsen aan indirecte werkgelegenheid in 2017. In de berekeningen is aangenomen dat deze 1.250 arbeidsplaatsen vanaf januari volledig bezet zullen zijn, maar dat acht het CAft onwaarschijnlijk.

,,De belastingen premieopbrengsten als gevolg van deze additionele werkgelegenheid zullen derhalve naar verwachting lager uitkomen. Deze opbrengsten bestaan voor 4 miljoen florin uit loonbelasting, 10 miljoen uit premieopbrengsten AOV/AWW en 15 miljoen uit de kostenverlaging voor de landsbijdrage van de AZV vanwege additionele premieopbrengsten. Dit brengt verdere risico’s met zich mee voor het realiseren van alle geraamde baten van de begroting.”

Uit de risicoanalyse blijkt volgens het CAft nog onvoldoende wat de risico’s voor het land zullen zijn wanneer het opstarten, c.q. de continuïteit van de raffinaderij in het geding is. ,,Wegvallen van de opgenomen financiële baten van de heropening van de raffinaderij kan ernstige gevolgen hebben voor de begroting van Aruba. De garantstellingen van Aruba aan Citgo vormen een ander risico. Het Land staat garant voor het geval RDA zijn verplichtingen niet nakomt. Volgens de analyse zou het risico hierop nagenoeg te verwaarlozen zijn.

Echter, als dit risico zich voordoet zijn de financiële consequenties voor Aruba aanzienlijk. De garantieverplichting van Aruba bedraagt minimaal 300 miljoen dollar. Op korte termijn lijkt het grootste risico echter dat de begrote opbrengsten van de raffinaderij in 2017 niet zullen worden gehaald en het begrote financieringssaldo in gevaar zal brengen.”

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao