Cft: Nog 153 miljoen guldenombuigen op begroting 2012 CuraçaoWOENSDAG, 04 JULI 2012

WILLEMSTAD — De begroting van Curaçao over 2012 voldoet nog steeds niet aan de normen uit artikel 15 van de Rijkswet, concludeert het College financieel toezicht (Cft) in een brief aan premier Gerrit Schotte, Financiën-minister George ‘Jorge’ Jamaloodin (beiden MFK) en Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS) van 29 juni. Dit ondanks een (bijgestelde) begrotingswijziging en een schriftelijke reactie van de regering aan het Cft van 22 juni. Curaçao dient volgens het College nog voor 153 miljoen gulden om te buigen.

Het Cft adviseert Curaçao om een additionele dekking van 55 miljoen gulden te presenteren om de begroting 2012 sluitend te maken en om te compenseren voor de tekorten uit de voorgaande jaren (98 miljoen gulden). Binnen zeven dagen (6 juli) kan de regering reageren. Indien het College van mening blijft dat de begroting niet voldoet aan de normen, zal het Cft de Raad van Ministers van het Koninkrijk hiervan op de hoogte stellen. “Dit bericht kan vergezeld gaan van een gemotiveerd advies tot het geven van een aanwijzing.”

Nadat het Cft in een brief van 8 juni jl. concludeerde dat ‘ondanks de daling van de rentelasten vanwege de schuldsanering 2012 het derde jaar op rij dreigt te worden waarbij de uitvoering van de begroting eindigt met een tekort’, heeft het Cft 12 juni de eerste begrotingswijziging ontvangen en 22 juni een schriftelijke reactie. In een nieuwe brief van 29 juni geeft het Cft nader advies. Deze brief is, geheel in lijn met het nieuwe publicatiebeleid van het Cft dat meer transparantie nastreeft, gisteren op de website van het College geplaatst.

Het Cft loopt in de dertien kantjes tellende brief de aanbevelingen uit zijn brief van 8 juni langs en de reactie van Curaçao hierop. Het Cft heeft onvoldoende vertrouwen dat de maatregelen op het terrein van de zorg nog dit jaar, laat staan per september waar de regering stellig aan vasthoudt, ten uitvoer worden gebracht. De begrotingswijziging roept naar mening van het College ook vragen op. Bovendien heeft het de aangekondigde Nota van Wijziging niet ontvangen en ontbreken daardoor de actuele cijfers. Ook blijken uit de vergelijking met de realisatiecijfers over 2011 de nodige risico’s.

Dividend

Wat het dividendbeleid betreft vindt het Cft het niet verantwoord dat ten aanzien van overheids-nv’s structureel 25 miljoen gulden aan dividendopbrengsten wordt begroot, zonder dat in de begroting rekening wordt gehouden met de risico’s die zich voordoen in diezelfde overheids-nv’s. “Een plan van aanpak om de vermogens van de overheidsvennootschappen op middellange termijn financieel gezond te maken, is noodzakelijk.” Met het College is afgesproken dat het ministerie van Financiën op korte termijn hiermee een begin maakt.

Het college ziet nog een aantal risico’s. “Zo is onduidelijk hoe omgegaan zal worden met het eventueel uitsluiten van de ambtenaren van de basisverzekering. Daarnaast heeft het College uit de pers vernomen dat het voornemen bestaat om het onderwijs gratis te maken met ingang van het schooljaar 2012/2013.” Deze plannen zijn niet opgenomen in de eerste begrotingswijziging en worden ook niet vermeld in de brief van de Curaçaose regering van 22 juni. Ook is nog geen adequaat antwoord ontvangen op vragen van het secretariaat over het gratis onderwijs, meldt het Cft.

“Zolang het College niet meer duidelijkheid krijgt over alle risico’s, de eerste begrotingswijziging en de Nota van Wijziging hierop, kan er überhaupt geen sprake zijn van een positief advies”, stelt het Cft. Het roept het bestuur van Curaçao dan ook op om de begroting aan te passen conform de adviezen van het College en ‘realistische additionele dekking’ te presenteren voor 55 miljoen gulden in de vorm van inkomstenverhogende dan wel uitgavenverlagende maatregelen.

Het College heeft met genoegen kennis genomen van de toezegging om voortaan afschriften van bankrekeningen en een liquiditeitsprognose te zullen vesturen.

Nieuw ziekenhuis

Het College blijft bij zijn oordeel dat er geen lening voor de bouw voor een nieuw ziekenhuis aangegaan kan worden, noch andere leningen, zolang de begroting niet voldoet aan de normen uit artikel 15 van de Rijkswet. Het Cft heeft begrepen dat diverse onderzoeken inderdaad uitgaan van een gezonden financiële exploitatie van het ziekenhuis, mits de maatregelen in de gezondheidszorg en de indexering van de tarieven zijn geïmplementeerd. “Zolang dit niet het geval is, houdt het College vast aan zijn oordeel ten aanzien van de financiering van het nieuwe ziekenhuis.”