Cft keurt lening af door UTS aan Curaçaose overheidDONDERDAG, 05 JULI 2012

WILLEMSTAD — Het College financieel toezicht (Cft) ziet weinig heil in het concessie-fee beleid van de huidige regering en de balansnormering bij verschillende overheidsentiteiten. Dat de overheid alleen al uit telecommunicatiebedrijf UTS dit jaar 11,7 miljoen gulden wil halen om het tekort op de begroting te dekken, vindt het College onverstandig. Vooral de constructie hiervoor, waarbij UTS een lening aangaat, keurt het Cft af.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen van UTS, Kenneth Gijsbertha, is vanochtend hierover in beraad getreden met de directie. Volgens hem is de situatie anders dan het Cft doet voorkomen. Directeur Paul de Geus zei vandaag tegenover Radio Z86 dat er een schuld is aan de aandeelhouders, maar dat er geen besluit is over het betalen van dividend. De schuld is ontstaan nadat de waarde van hetgeen de aandeelhouders in het verleden in UTS hebben geïnvesteerd voor een lager bedrag was gewaardeerd. Na een her-evaluatie van de aandelen is gebleken dat UTS de aandeelhouders miljoenen schuldig is. Hoeveel precies wilde De Geus niet zeggen, maar het bedrag ligt in ieder geval boven de 17 miljoen gulden. De afspraak die UTS gemaakt heeft, is dat het bedrijf dit jaar 12 miljoen gulden aan de aandeelhouder betaalt. Dit bedrag wordt verkregen uit een lening bij een lokale bank. De lening is in het kader van financiering van verschillende andere projecten van UTS. De aandelen van UTS zijn voor ruim driekwart in handen van Curaçao. De rest is in handen van St. Maarten.

Het Cft heeft op 29 mei advies gegeven over de suppletoire begroting 2012. Daarbij werd onder andere het nieuwe concessie-fee beleid van de regering onder de loep genomen. Volgens de regering heeft het nieuwe concessie-fee beleid, hoewel nog niet wettelijk verankerd, geen negatieve gevolgen voor de begroting 2012.

In de begroting is structureel 25 miljoen gulden aan concessie-fee inkomsten opgenomen waarvan de regering stelt dat 13 miljoen al is gerealiseerd. Daarnaast wordt een dividenduitkering van Curaçao Airport Holding (CAH) van 1,25 miljoen verwacht, is een inningopdracht verstuurd aan Core NV in verband met achterstallige huur van 4 miljoen en wordt door het toepassen van balansnormering nog eens 7 miljoen verwacht van onder andere de Soab, BTP&U, Bureau Intellectuele Eigendommen en Stichting Kadaster.

Het Cft is niet overtuigd dat het begrote bedrag van 25 miljoen gulden gehaald zal worden. Volgens het College blijkt uit de voorgestelde compensatie van de begrote dividendinkomsten dat uit zowel het dividendbeleid als het concessiebeleid vooralsnog geen inkomsten worden gerealiseerd, met uitzondering van een dividenduitkering van CAH van 1,25 miljoen.

Voor wat betreft Core zegt zegt het Cft: “Het innen van achterstallige huuropbrengst is een positieve ontwikkeling, wat het Cft toejuicht, alleen verlicht dit de problematiek voor 2012 niet.”

UTS

Een belangrijk deel van de 25 miljoen gulden komt dus door een overwaarde van de aandelen van UTS. Uit documenten die het Cft heeft ontvangen blijkt dat UTS bezig is om financiering aan te trekken om dit bedrag nog dit jaar aan de overheid te voldoen. “Dividenduitkeringen vinden doorgaans plaats uit vrije reserves en betaling uit liquide middelen. Dat UTS hiervoor een lening moet aangeven bevreemdt het College en het keurt dergelijke constructies af. Daarnaast is uit de onderbouwing niet op te maken of er sprake is van dividend. Mocht hier echter wel sprake zijn van een regulier dividend, of een voorschot daarop, dan ontvangt het Cft gaarne het dividendbesluit dat door de Raad van Commissarissen van UTS is bekrachtigd.”