Cft halfjaarsrapportage over Curaçao en Sint Maarten: “Uitdagingen in financieel beheer en economie”

Persbericht CFT13 maart 2012


Willemstad - Het College financieel toezicht (Cft) signaleert in de zesde halfjaarrapportage dat Curaçao en Sint Maarten de komende jaren nog voor de nodige uitdagingen staan om de overheidsfinancien op orde te houden en het financieel beheer te verbeteren, buiten de uitdagingen die de economieën ondervinden van de internationale conjunctuur. Curaçao zal moeten laten zien dat de ambitieuze hervormingsplannen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden, terwijl Sint Maarten  nog een flinke slag moet maken met het in kaart brengen van de effecten van de vergrijzing op de meerjarige overheidsfinanciën. Daarbij moeten beide landen, maar vooral Sint Maarten, flinke stappen zetten in het verbeteren van het financieel beheer. Dit is erg belangrijk, aangezien deugdelijk financieel beheer een noodzakelijke voorwaarde is voor zorgvuldig begrotingsbeleid.

Het Cft erkent dat bij beide landen sprake is van vooruitgang. Curaçao heeft ambitieuze plannen om de gezondheidszorg en de oudedagsvoorziening te hervormen, om zo de meerjarige houdbaarheid van de begroting te verbeteren. Met Sint Maarten is de samenwerking en communicatie de afgelopen periode flink verbeterd. Een op 17 januari 2012 geopend Cft-kantoor te Philipsburg moet deze opwaartse lijn bestendigen.

Het Cft zal in 2012 samen met Curaçao de ambitieuze tijdsplanning van de hervormingsmaatregelen nauwlettend monitoren en, ingeval de planning niet gehaald wordt, erop toezien dat adequate dekkingsmaatregelen worden genomen. In de halfjaarrapportage signaleert het Cft ook risico’s omtrent de voorgenomen bouw van een nieuw ziekenhuis. Op dit moment is het nieuwe ziekenhuis nog niet budgettair voorzien in de begroting, waardoor er geen duidelijkheid is over de financiële kaders en de mogelijke risico’s van een nieuw ziekenhuis voor de overheidsbegroting. Wat wel duidelijk is, is dat het nieuwe ziekenhuis alleen financieel gezond geëxploiteerd kan worden als de talrijke hervormingsmaatregelen in de gezondheidszorg daadwerkelijk worden gerealiseerd. Het Cft zal deze hervormingsplannen en de bouw van het nieuwe ziekenhuis dan ook in samenhang blijven bezien.

Ten aanzien van Sint Maarten heeft het Cft zijn zorgen uitgesproken over de soliditeit van de batenraming in de begroting 2012. Een belangrijke inkomstenverhogende maatregel voor 2012 is het belasten van huurinkomsten van niet-ingezetenen die onroerend goed bezitten op Sint Maarten. Het Cft juicht dergelijke initiatieven om de inkomsten te verhogen toe, maar heeft aangegeven risico’s te voorzien met betrekking tot de praktische uitvoerbaarheid van deze maatregel. Het Cft zal in 2012 een door Sint Maarten opgestelde concrete tijdsplanning benutten om de voortgang van deze maatregel te monitoren. Mocht gedurende het jaar blijken dat de verwachte inkomsten niet gerealiseerd kunnen worden, dan zal het Cft erop toezien dat adequate dekkingsmaatregelen worden genomen om de begroting sluitend te houden.

Een ander aandachtspunt dat in de halfjaarrapportage naar voren wordt gebracht, is de financiële positie van de overheidsN.V.’s en stichtingen op Curaçao en Sint Maarten. Voor beide landen heeft het Cft (een deel van) de jaarrekeningen voor 2008 en 2009 ontvangen. Op basis van deze –niet volledige- informatie trekt het Cft de conclusie dat de financiële situatie van enkele grote overheidsN.V.’s en stichtingen op Curaçao zorgwekkend is. Op Sint Maarten lijkt de situatie tot en met 2009 minder zorgelijk. Aangezien de landen impliciet als garantiesteller voor de overheidsN.V.’s en stichtingen worden gezien, is het van belang om de financiële situatie van deze entiteiten zorgvuldig in beeld te brengen. Daarom wil het Cft in 2012, samen met beide landen, op basis van de meest recente jaarrekeningen de actuele financiële situatie van de overheidsN.V.’s en stichtingen in kaart brengen. Zo ontstaat beter zicht op de risico’s voor de begroting van de landen, kan beleid ter beheersing van die risico’s ontwikkeld worden en kunnen eventueel noodzakelijke maatregelen getroffen worden.