Cft: Geen lening nieuw ziekenhuis zonder begrotingswijziging CuraçaoWOENSDAG, 11 JULI 2012

WILLEMSTAD — De aanwijzing die de Rijksministerraad naar de mening van het College financieel toezicht (Cft) aan Curaçao moet geven, moet onder meer inhouden dat uiterlijk 1 september een begrotingswijziging wordt ingediend. De zorgmaatregelen dienen tot 1 januari 2013 te worden uitgesteld en moeten realistisch gedekt zijn. Ook moeten in de begrotingswijziging goed onderbouwde ontvangsten ter compensatie van het uitstel van het dividendbeleid zijn opgenomen. Verder moet Curaçao tekorten uit vorige jaren van in totaal 98 miljoen gulden compenseren.

Dit staat in de brief van het Cft van gisteren aan de voorzitter van de Rijksministerraad, demissionair premier Mark Rutte, waarin het advies wordt gegeven een aanwijzing te geven (er is een tweede brief over een interpretatieverschil van de Rijkswet). Tijdens het hoor- en wederhoor proces van de afgelopen maanden zijn er in de ogen van het Cft door Curaçao onvoldoende stappen gezet om de begroting in overeenstemming te brengen met de criteria uit de Rijkswet. Ook heeft het Cft er onvoldoende vertrouwen in dat deze stappen snel gezet zullen worden. “De vele aanbevelingen worden niet of in onvoldoende mate opgevolgd.”

Gratis onderwijs

Bovendien blijft de budgetdiscipline een punt van aandacht. “Er zijn vergevorderde plannen voor het invoeren van gratis onderwijs met ingang van het schooljaar 2012-20123, terwijl de regering aangeeft dit pas in te voeren als het in de begroting voorzien is. Ook heeft het Cft onlangs via de media vernomen dat met ingang van 1 juli 2012 er per getankte liter benzine 5 cent in een fonds gestort zal worden waaruit plannen voor verbetering van de wijken worden gefinancierd. Mocht het een reëel beleidsvoornemen zijn om dit buiten de begroting om te doen, dan is dit uit het oogpunt van deugdelijk financieel beheer zeer ongewenst.”

Volgens het Cft is ‘nu het moment gekomen om Curaçao middels een aanwijzing op te dragen de begroting weer in overeenstemming te brengen met de criteria van de Rijkswet’. “Een randvoorwaarde hierbij is dat het financieel beheer dusdanig op orde wordt gebracht dat er sprake is van een verbeterde informatievoorziening en inzicht in de budgettaire situatie van alle relevante entiteiten, waaronder de sociale fondsen en de overheidsvennootschappen.” Deze informatievoorziening moet onder meer bestaan uit periodieke financiële rapportages aan het Cft over begrotingsuitputting en liquiditeitspositie, inclusief prognose.

Geen vertrouwen

Het Cft heeft geen vertrouwen in de gestelde deadlines voor de invoer van de zorgmaatregelen. Premier Gerrit Schotte was gistermiddag in een persconferentie nog stellig dat de basisverzekering per 1 september van dit jaar wordt ingevoerd. Het Cft vindt dit onrealistisch en gaf in een brief van 8 juni zelfs het advies om ‘de regie op de uitvoering te versterken’, om te zorgen dat de maatregelen per 1 januari 2013 ingevoerd kunnen worden.

Het Cft stelt in de brief aan Rutte dat het ervan uitgaat dat ‘de door het bestuur voorgenomen structurele hervormingen op het terrein van de gezondheidszorg en de oudedagsvoorziening, die nodig zijn om de begroting structureel op een houdbaar niveau te brengen, hun beslag zullen krijgen per 1 januari 2013’. Ten slotte acht het Cft het onverstandig om nieuwe leningen aan te gaan zolang er geen begrotingswijziging is vastgesteld en er geen compensatie van tekorten uit voorgaande jaren is aangedragen.

In de brief met aanbevelingen van 8 juni jongstleden gaf het Cft al aan dat ‘zolang de begroting meerjarig niet in evenwicht is, er geen nieuwe leningen aangegaan kunnen worden’. Ten aanzien van het nieuwe ziekenhuis herhaalde het Cft zijn eerdere standpunt dat zolang de maatregelen in de gezondheidszorg inclusief de indexering van de tarieven niet zijn ingevoerd, hiervoor geen lening aangegaan kan worden.