Cft: Financiële situatie Curaçao nog erger dan gedachtVRIJDAG, 24 AUGUSTUS 2012

WILLEMSTAD — Het College financieel toezicht (Cft) maakt zich ernstige zorgen over de voortgang op belangrijke onderdelen van de aanwijzing, die door de Rijksministerraad aan Curaçao is gegeven op 13 juli. Er is vooralsnog geen sprake van een versterking van de regie op de voorgenomen maatregelen. Tegelijkertijd voorziet het Cft een verslechtering van het budgettaire beleid over 2012 en verder.

Het Cft heeft grote twijfels bij de door Curaçao in de tweede uitvoeringsrapportage gepresenteerde dekkingsmaatregelen en voorziet daarnaast een grotere budgettaire problematiek dan Curaçao in de rapportage presenteert, aldus het Cft in een brief van 22 augustus aan de voorzitter van de Rijksministerraad, Mark Rutte.

Het Cft heeft op 21 augustus een uitvoeringsrapportage ontvangen over de eerste twee kwartalen van dit jaar. Maar de tweede begrotingswijziging, waarin de regering een voorstel moet doen ten aanzien van onderdelen van de aanwijzing die per 1 september afgerond moeten zijn, is nog niet ontvangen. Het betreft maatregelen om tekorten uit 2010 en 2011 te dekken en het dekken van besparingsverliezen vanwege het niet op tijd invoeren van zorgmaatregelen en dividendbeleid in 2012. Een plan van aanpak om de vermogens van overheids-nv’s op middellange termijn financieel gezond te maken, dat conform de aanwijzing per 1 september afgerond dient te zijn, heeft het Cft nog niet ontvangen.

Daarnaast is de voorgenomen heffing van een belasting op benzine zonder wettelijke grondslag en niet verwerkt in de begroting. Ook hier geldt dat de regering, ondanks verzoeken van het Cft, geen informatie heeft gegeven over dit voornemen en financiering ervan.

Het Cft heeft per brief van 25 juli om informatie verzocht over gratis onderwijs en benzineheffing en op 6 augustus een rappelbrief gestuurd, maar de regering weigert informatie te verstrekken.

Ten aanzien van de invoering van zorgmaatregelen, het dividendbeleid en de hervorming in de oudedagsvoorzieningen vraagt het Cft zich af of deze daadwerkelijk ingevoerd kunnen worden per 1 januari 2013 en of de geraamde opbrengsten ervan daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. “De vertraging die het Cft voorzag in de implementatie van deze maatregelen, zoals ook in eerdere brieven van het Cft is aangegeven, is inderdaad opgetreden. Uit de uitvoeringsrapportage blijkt, zover nu te zien, onvoldoende versterking van de regie op deze punten.”

Uit de uitvoeringsrapportage blijkt dat het eerder geschatte tekort over 2011 niet 156 maar 180 miljoen is. “Dit betekent dat het te compenseren bedrag uit hoofde van tekorten op de gewone dienst over 2010 en 2011, na inzetten van het restant van de eenmalige ontvangst aan middelen voortkomend uit de Belastingregeling voor het Koninkrijk, in totaal uitkomt op 122 miljoen. De dekkingsopgave is daarmee ruim 20 miljoen hoger dan de in de aanwijzing genoemde 98 miljoen.”

Het uitvoeringsbesluit laat verder zien dat in 2012 een tekort van ruim 50 miljoen ontstaat. In 2013 zal dit tekort oplopen naar ongeveer 198 miljoen structureel. De maatregelen genoemd in de uitvoeringsrapportage zullen het tekort in 2012 wegwerken, maar zijn niet voldoende voor 2013. Volgend jaar zal er met de voorgestelde maatregelen een structureel tekort van ongeveer 70 miljoen overblijven. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de noodzaak om vanaf dan optredende tekorten in het aov-fonds aan te vullen, aldus het Cft.

Zorgen zijn er ook over de invoering van de basisverzekering, het dividendbeleid en het aov-fonds. Het ziet ernaar uit dat naast het gepresenteerde tekort zich nog additionele budgettaire problematiek voordoet als gevolg van tekorten in de gezondheidszorg, aldus het Cft. Over het dividendbeleid ontvangt het Cft tegenstrijdige informatie. Ook is het onduidelijk voor het Cft wat voor aanvullende maatregelen de regering zal nemen om de meerjarige problematiek van het aov-fonds op te lossen. Het uiteindelijk tekort in het aov-fonds over 2011 is 100 miljoen meer dan in eerste instantie berekend.

Belasting

De belastinginkomsten blijven ook achter op de ramingen. In 2011 vielen de belastingontvangsten 80 miljoen tegen ten opzichte van de begroting. In de eerste zes maanden van dit jaar lopen deze inkomsten weer achter en de verwachte tegenvaller zal om en nabij de 18 miljoen zijn.

Gratis onderwijs

Over gratis onderwijs stelt het Cft dat uit de uitvoeringsrapportage blijkt dat de concrete plannen om gratis onderwijs te financieren niet rond zijn. Maar uit de media heeft het Cft vernomen dat de regering van plan is om een dividendvoorschot op te nemen van Refineria di Kòrsou. Het opnemen van een dividendvoorschot als daar een dividendbeleid of dividendbesluit aan ten gro