CFT: Financiële positie Openbare Lichamen sterk verbeterd

Persbericht College Financieel Toezicht:

24 oktober 2012

Beheer BES-eilanden blijft kwetsbaar

Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft de afgelopen dagen
gesprekken gevoerd met de Bestuurscolleges en de Eilandsraden van de Openbare Lichamen
Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Tijdens deze gesprekken stonden de (uitvoering van de)
begrotingen 2012 en 2013, de jaarrekeningen en de stand van zaken omtrent het financieel
beheer centraal. Voor alle Openbare Lichamen geldt dat het financieel beheer zich positief
ontwikkelt, maar kwetsbaar blijft. Het Cft heeft met genoegen opgemerkt dat onder andere
door de ophoging van de vrije uitkering de financiële positie van de Openbare Lichamen
aanzienlijk verbeterd is. Hierdoor zijn er meer mogelijkheden om te werken aan bijvoorbeeld
verbetering van de voorzieningen en infrastructuur.

Sint Eustatius
Openbaar Lichaam Sint Eustatius heeft in het constructieve gesprek met het Cft aangegeven hard te
hebben gewerkt om de begroting 2013 conform de daartoe gestelde wet- en regelgeving in te dienen.
Het is een prestatie van formaat dat dat in een relatief korte tijd is gelukt. Er ligt een begroting die een
overschot laat zien in verband met het compenseren van een tekort uit het verleden. De Eilandsraad is
aan zet om deze begroting vast te stellen en voor 15 november 2012 door tussenkomst van het Cft aan
de Minister van BZK door te geleiden.

De vaststelling van een sluitende begroting 2013 was een van de voorwaarden die het Cft aan Sint
Eustatius had gesteld om de Minister van BZK te kunnen adviseren het Voorafgaand Toezicht (VT) per
1 januari 2013 niet te verlengen. Daarnaast diende sprake te zijn van een sluitende begrotingswijziging
2012, diende de jaarrekening 2011 binnen de daartoe in de Wet Financiën openbare lichamen BES (Wet
FinBES) vastgelegde deadlines te zijn ingediend en moest er een plan van aanpak Financieel Beheer
worden opgeleverd. Voor wat betreft dat laatste aspect is het Cft nog in gesprek met het Openbaar
Lichaam, waarbij de verwachting is uitgesproken dat over enkele weken een positief advies aan de
Minister van BZK kan worden uitgebracht waarmee het VT met ingang van 1 januari 2013 niet langer
van toepassing zal zijn.

Tenslotte is besproken dat Sint Eustatius nog een uitdaging heeft voor wat betreft het opschonen en
inzichtelijk maken van het debiteuren- en crediteurenbestand.

Saba
De Eilandsraad van het Openbaar Lichaam Saba stelt naar verwachting deze week, binnen de deadline,
de begroting 2013 vast. Het betreft een sluitende begroting waarin nog geen rekening is gehouden met
alle aspecten van de uitkomsten van het bestuurlijk overleg financiële verhoudingen, zoals dat eerder
deze maand heeft plaatsgevonden. Deze wijzigingen, merendeels als gevolg van de indexatie van de
zogenaamde ‘vrije uitkering’, zullen via een begrotingswijziging later worden verwerkt.
Voor wat betreft de vorderingen op het terrein van het Financieel Beheer loopt Saba in vergelijking
met de andere Openbare Lichamen voorop. De met het Cft overeengekomen speerpunten 2012, zoals
het subsidiebeleid, het dividendbeleid en de procesbeschrijvingen, zijn gehaald en het Cft heeft er
vertrouwen in dat dit ook het geval zal zijn voor de nieuwe speerpunten voor het jaar 2013. Saba moet
nog wel de corporate governance code vaststellen.

Bonaire
Op basis van de uitvoeringsinformatie over de eerste helft van het jaar 2012 komt het Cft tot de
conclusie dat dit jaar – in navolging van vorig jaar - de begroting niet wordt uitgeput. Bonaire
onderschrijft deze veronderstelling. Het Cft is van mening dat het Openbaar Lichaam meer dan nu het
geval is, het beschikbare begrotingsbedrag tijdig moet aanwenden om zodoende alle voorzieningen te
bieden wat voor de bevolking positief is. In de eerstvolgende begrotingswijziging zal het bestuur een
voorstel doen aan de Eilandsraad hoe de middelen die nu over lijken te blijven, worden herbestemd.

Ook het Openbaar Lichaam Bonaire lijkt, ondanks de beperkte capaciteit aan ambtenaren op financieel
gebied, deze week een sluitende begroting 2013 door de Eilandsraad vast te kunnen laten stellen. Het

Cft heeft hiervoor in het overleg met het Bestuurscollege zijn waardering uitgesproken. Datzelfde geldt
voor het wegwerken van de achterstanden inzake de jaarrekeningen 1992-2011. Omdat zoveel tijd
is gaan zitten in het traject begroting en jaarrekeningen is Bonaire helaas niet in staat gebleken om
dit jaar alle met het Cft overeengekomen speerpunten Financieel Beheer op te pakken. Het Cft heeft
de hoop uitgesproken dat voor 2013 meer tijd en energie kan gaan zitten in het oppakken van het
Financieel Beheer, waarbij het Cft onderkent dat daarvoor de kwalitatieve capaciteit bij Financiën wel
aanwezig dient te zijn. Bonaire staat voor de uitdaging met inachtneming van het nieuwe bestuursmodel
de ambtelijke organisatie zo vorm te geven zodat deze benodigde capaciteit kan worden vrijgespeeld.

Tijdens de gesprekken is ook gesproken over de noodzaak tot samenwerking onderling of met
Nederlandse gemeenten om de verbeteringen in het financieel beheer ook in de toekomst zeker te
stellen. Tevens is gesproken over de per 10-10-'10 gemaakte afspraken inzake de verhoging van de
pensioenleeftijd oplopend tot 65 jaar en de introductie van het middenloonstelsel.