Cft adviseert Rijksministerraad tot het geven van een aanwijzing aan Curaçao

Persbericht Cft:

10 juli 2012

Willemstad - Het College financieel toezicht (Cft) heeft vandaag, dinsdag 10 juli, de Rijksministerraad geadviseerd tot het geven van een aanwijzing aan Curaçao om de begroting 2012 weer in overeenstemming te brengen met de normen van de Rijkswet.

Dit advies is gebaseerd op een reactie van het bestuur op het advies van het Cft van 29 juni, die het College vrijdag 6 juli heeft ontvangen.

 DINSDAG, 10 JULI 2012

WILLEMSTAD — Het College financieel toezicht (Cft) heeft vandaag de Rijksministerraad geadviseerd tot het geven van een aanwijzing aan Curaçao om de begroting 2012 weer in overeenstemming te brengen met de normen van de Rijkswet.

Dit omdat ‘ondanks de adviezen van het Cft aan het bestuur van Curaçao naar het oordeel van het Cft sprake is gebleven van een begroting die niet voldoet aan de normen van artikel 15 van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en St. Maarten’.

Het advies om een aanwijzing te geven, waarvan vandaag ook de Staten van Curaçao op de hoogte zijn gesteld, is gebaseerd op de reactie van de Curaçaose regering op het advies van het Cft van 29 juni, die het College vrijdag 6 juli heeft ontvangen.

Voor een aanwijzing wordt gegeven moet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Liesbeth Spies, de Curaçaose regering in de gelegenheid stellen om haar visie te geven, zo is in artikel 13 van de Rijkswet geregeld.

Een aanwijzing moet op voordracht van Spies gedaan worden in overeenstemming met de conclusie van de Raad van Ministers van het Koninkrijk. Aanstaande vrijdag wordt er een extra ingelaste Rijksministerraad gehouden, waarvoor de premiers van Curaçao, Aruba en St. Maarten zijn uitgenodigd.

In de reactie van 6 juli, die in het bezit is van de Amigoe, stelt de minister van Financiën, George ‘Jorge’ Jamaloodin, vast te houden aan de voorgenomen ombuigingsmaatregelen en geen aanleiding te zien om daar nieuwe maatregelen voor in de plaats te nemen.

De minister deelt verder de mening van het Cft niet dat het compenseren van tekorten middels het inzetten van reserves geen maatregel is ter compensatie. Het inzetten van reserves voor het dekken van tekorten stuit niet op juridische bezwaren in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en St. Maarten, aldus Jamaloodin.

Het Cft adviseerde in de brief van 29 juni Curaçao om een additionele dekking van 55 miljoen gulden te presenteren om de begroting 2012 sluitend te maken en om te compenseren voor de tekorten uit de voorgaande jaren (98 miljoen gulden).

Dividendbeleid

Het Cft stelde in zijn brief er niet van overtuigd te zijn dat de begrote 25 miljoen gulden voor 2012 gerealiseerd zal worden, ongeacht of daar dividend- of concessiebeleid aan ten grondslag ligt. Dit bedrag is zelden tot nooit in enig begrotingsjaar gerealiseerd, stelt het College. Ook wordt er niet genoeg rekening gehouden met ‘significante risico’s’ ten aanzien van overheidsbedrijven.

Jamaloodin reageert dat al de helft van de beoogde opbrengst is gerealiseerd (11,7 miljoen gulden overwaarde aandelen UTS en 1,25 miljoen dividenduitkering CAH) en dat een oude openstaande opbrengstpost voor een bedrag van circa 4,2 miljoen gulden ingezet zal worden om deze opbrengst te realiseren. “Het restantbedrag van 6,7 miljoen gulden wordt tot eind van het jaar gerealiseerd met toepassing van balansnormering bij de Stichting OAB, het Bureau Telecom en Post, het Bureau Intellectuele Eigendommen en de Stichting Kadaster.”

Het Cft keurt verder af dat UTS een lening aangaat om dividend te kunnen uitkeren. “Dividenduitkeringen vinden doorgaans plaats uit vrije reserves en betaling uit liquide middelen.” De minister vraagt op zijn beurt op welk artikel in de Rijkswet financieel toezicht deze afkeuring is gebaseerd.

Gezondheidszorg

Het Cft meent niet te kunnen instemmen met het aangaan van een lening voor de bouw van een nieuw ziekenhuis, zolang de maatregelen in de gezondheidszorg feitelijk niet zijn doorgevoerd. De regering is het er niet mee eens dat tariefindexering tot premieverhoging, en daarmee tot hogere kosten zal leiden, wat verwerkt moet worden in de begroting. “Het ziekenhuis zal conform de opzet zichzelf terugbetalen”, aldus de regering.

Het Cft sprak in zijn meest recente brief uit dat ‘gezien de ervaringen tot nu toe er onvoldoende vertrouwen is dat de maatregelen nog dit jaar in uitvoering genomen kunnen worden en nog dit jaar tot de geraamde besparingen leiden’, en adviseerde daarom een alternatieve dekking aan te brengen van 30 miljoen gulden tot het einde van het jaar.

Naar mening van het kabinet bood de alternatieve dekking van 27 miljoen gulden, zoals in een eerdere brief van 22 juni, naast de invoer van de basisverzekering per 1 september, waarvan de regering blijft vasthouden dat deze haalbaar is, voldoende garanties. “Bij mij rijst overigens nog steeds de vraag hoe alternatieve maatregelen wel de toets van het College financieel toezicht zouden doorstaan”, vraagt Jamaloodin zich af, die de aanbevelingen ook in strijd met de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en St. Maarten acht.