Cft: 2012 jaar vol uitdagingen, met name op gebied van zorg en pensioenen Curaçao

Persbericht

25 januari 2012

Het College financieel toezicht voor Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft van maandag 23 januari tot en met woensdag 25 januari een bezoek gebracht aan Curaçao. Voor de voorzitter, professor Age Bakker, en het lid voorgedragen door Sint Maarten, Richard Gibson, was dit het eerste officiële bezoek aan het land. Het College heeft gesprekken gevoerd met de gouverneur, de Minister van Financiën, de Raad van Ministers, Taskforce Financieel Beheer en Beleid, en de Financiële Commissie van de Staten. Naast inhoudelijke besprekingen, is tijdens alle gesprekken gezamenlijk geconstateerd dat de samenwerking tussen het Cft en het land Curaçao naar tevredenheid verloopt.

Ambitieuze begroting
De begroting 2012 is op 27 december 2011 door de Staten goedgekeurd en vervolgens door de Gouverneur ondertekend. Daarmee is de begroting vastgesteld. Het Cft hoopt deze begroting binnenkort te ontvangen en zal binnen de wettelijke termijn van twee weken een officieel advies uitbrengen over deze begroting. Aan het vaststellen van de begroting 2012 is een intensief traject voorafgegaan, waarin door Curaçao belangrijke beleidsvoornemens zijn geuit in het kader van de verbetering van de meerjarige houdbaarheid van de begroting. De begroting 2012 bevat ambitieuze plannen op het terrein van de oudedagsvoorzieningen en de gezondheidszorg, die ervoor moeten zorgen dat Curaçao de vergrijzingproblematiek het hoofd kan bieden. Zo is onlangs door de Raad van Ministers besloten om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen naar 65 jaar.

Belang van de uitvoering
Het Cft ziet een uitdaging voor Curaçao om de ambitieuze plannen nu daadwerkelijk in uitvoering te brengen. De tekorten in de pensioen- en sociale zekerheidsfondsen zullen zonder deze maatregelen in de komende jaren sterk oplopen. Van de Raad van Ministers en in het bijzonder de minister van Financiën heeft het Cft begrepen dat de noodzaak tot een koerswijziging inmiddels breed wordt gedragen in de regering. Het Cft heeft tijdens zijn gesprekken benadrukt dat met het opstellen van de plannen een allereerste stap is gezet en dat het er nu op aankomt tot uitvoering over te gaan. Het Cft zal hier sterk op toezien.

De gevolgen van economische ontwikkelingen
De economie van Curaçao staat onder druk van de internationale conjunctuur. De Centrale Bank voor Curaçao en Sint Maarten heeft onlangs nieuwe ramingen voor de economische groei gepresenteerd. Deze is voor 2012 van +0,6% bijgesteld naar -0,5%. Dit kan gevolgen hebben voor de verwachte inkomsten voor 2012, die eventueel via een begrotingswijziging moeten worden verwerkt. In het licht van de economische situatie acht het Cft een vertrouwenwekkend budgettair beleid van het allergrootste belang. Na afloop van het eerste kwartaal verwacht het Cft dat de gevolgen van de economische neergang geanalyseerd zullen zijn en, indien nodig, aan de Staten zullen zijn voorgelegd.

Verantwoording over de begrotingsuitvoering
Een ander belangrijk punt dat aan de orde is geweest tijdens de gesprekken met de Minister van Financiën, de Raad van Ministers en de Financiële Commissie van de Staten is de verantwoording over de begrotingsuitvoering. De verantwoordingsstukken over 2010 zijn inmiddels opgemaakt, maar deze dienen zo snel mogelijk beoordeeld te worden door de overheidsaccountant en de Algemene Rekenkamer en behandeld te worden in de Staten. Pas dan is de begrotingscyclus volledig afgerond en is de rechtmatigheid van de besteding van belastingmiddelen gewaarborgd.

Betere naleving van belastingwetgeving
Ten aanzien van de begrotingsuitvoering 2011 constateert het Cft met tevredenheid dat er veel inspanningen zijn gepleegd om inkomsten de afgelopen periode op peil te houden, ondanks de tegenvallende economische groei. De naleving van belastingwetgeving is hierdoor toegenomen, zonder een verhoging van de belastingtarieven. Het belastingplan heeft nog een stap gezet in de richting waarbij arbeid (directe belastingen) minder en consumptie (indirecte belastingen) meer belast wordt. Dit past in een internationale tendens.

OverheidsNV’s en stichtingen
De financiële situatie van de overheidsN.V.’s en stichtingen op Curaçao baart het Cft zorgen. Een analyse door het Cft van jaarrekeningen 2008/2009 van overheidsN.V.’s en stichtingen laten een verontrustend beeld zien. Enkele zeer grote N.V.’s en stichtingen hebben sterk negatieve reserves. Dit vormt een directe bedreiging voor de begroting van het land, indien niet tijdig wordt ingegrepen. Het College heeft dit risico nadrukkelijk onder de aandacht gebracht van het bestuur. In dat kader heeft het College het belang benadrukt van het verkrijgen van de jaarrekeningen 2010 en 2011. Daaruit moet blijken of de situatie in deze jaren is verslechterd danwel of er een verbetering is opgetreden.

De kwaliteit van het financieel beheer
Samen met het Ministerie van Financiën en andere organen van Curaçao, heeft het Cft de afgelopen periode een analyse gemaakt van de kwaliteit van het financieel beheer in Curaçao. Gesignaleerd is dat de kwaliteit redelijk is, maar op onderdelen wel verbetering behoeft. Bovendien lijkt de kwaliteit de laatste periode onder druk te staan, blijkend uit de vertraagde aanlevering van rapportages aan het Cft. Samen met het bestuur van Curaçao zal in de komende periode gewerkt worden aan een stappenplan om in de komende 5 jaar de kwaliteit van het financieel beheer op een internationaal aanvaardbaar niveau te brengen.

Voortvarende begrotingsuitvoering noodzakelijk
Het College constateert dat Curaçao belangrijke stappen heeft gezet op weg naar lange termijn houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Daarmee is Curaçao er echter nog niet. Er liggen nog belangrijke uitdagingen en risico’s. Het is van groot belang dat voorgenomen maatregelen voortvarend tot uitvoering worden gebracht. Tegelijkertijd is de economische ontwikkeling ongunstig en vormen de tekorten bij overheidsNV’s en stichtingen grote risico’s voor de overheidbegroting. Het College vertrouwt er op dat Curaçao al het mogelijk doet om de uitdagingen en risico’s het hoofd te bieden, en zal niet nalaten Curaçao op deze verantwoordelijkheden te wijzen.