Centrale Commissie van Vakbonden tegen snelle behandeling basisverzekering op CuraçaoZATERDAG, 23 JUNI 2012

WILLEMSTAD — De Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV) tekent bezwaar aan tegen de versnelde manier, waarop de regering de ontwerplandsverordening basisverzekering ziektekosten (bvz) wil introduceren. Het verzet van de overheidsvakbonden kan tot vertraging leiden voor het pakket aan maatregelen, dat de overheid per 1 september wil introduceren.

In een brief van 19 juni aan minster Carlos Trinidad (Bestuur, Planning en Dienstverlening, PS) staat Elvis Juliana, voorzitter van de CCvV, stil bij de plannen van de regering om de basisverzekering ziektekosten (bvz) te introduceren. In een brief van 6 juni verzocht de minister om spoedoverleg met het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA). In haar antwoord van 8 juni stelt de CCvV dat zij meer tijd nodig heeft om het concept grondig en zorgvuldig te bestuderen. Op 14 juni is de conceptwet bvz in een vergadering van de CCvV besproken.

De CCvV is van mening dat de introductie van de bvz ‘vergaande repercussies’ voor de rechtstoestand van ambtenaren met zich mee zal brengen. De bvz dient volgens de CCvV op een degelijke en weloverwogen wijze geanalyseerd te worden. “De ontwerp-landsverordening is naar de mening van de CCvV niet voldoende voor behandeling gereed en leent zich niet voor een spoedoverleg. Aan de CCvV dient de nodige tijd te worden gegund om om deze repercussies te toetsen.”

Volgens de Centrale Commissie van Vakbonden is de bijdrage van de stakeholders met betrekking tot de bvz-ontwerplandsverordening essentieel om een standpunt te kunnen formuleren. “De CCvV is van mening dat de regering de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht dient te nemen, met name de zorgvuldigheid die betracht dient te worden bij de totstandkoming van landsverordeningen. De CCvV benadrukt dat de ontwerplandsverordening bvz onder geen voorwaarde in de Staten behandeld kan worden, zonder dat partijen consensus hebben bereikt in het CGOA en de bereikte consensus in een convenant is vastgelegd, zoals vastgesteld in de landsverordening Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken.”

De CCvV is het overlegplatform van overheidsvakbonden. In het CGOA treedt het CCvV in overleg met de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD). Conform een wet uit 2008 dienen in de CGOA onderhandelingen plaats te vinden ‘inzake alle aangelegenheden van algemeen belang voor de rechtstoestand van ambtenaren’.

Regering heeft haast

De regering heeft haast met de introductie van de bvz. De wet, die uitgaat van de invoering van een algemene ziekteverzekering op Curaçao, had al per 1 januari ingevoerd moeten worden. Dit werd uitgesteld tot 1 april, terwijl de regering nu hoopt op 1 september. De wet is inmiddels al naar de Staten gestuurd en maakt deel uit van een breed pakket aan hervormingen voor de sector gezondheidszorg. Het College financieel toezicht (Cft) vraagt zich af of de regering het pakket nog dit jaar zal kunnen introduceren en gaat uit van een derving van 60 miljoen gulden in 2012. De regering is het hier niet mee eens en denkt dat zij het pakket per 1 september kan introduceren en dat besparingen nog dit jaar mogelijk zullen zijn.