BOB-wet met 11 tegen 2 stemmen eindelijk goedgekeurd door Staten CuraçaoDINSDAG, 03 APRIL 2012

WILLEMSTAD — De wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (BOB) is vanmorgen eindelijk goedgekeurd door de Staten van Curaçao. Met een minimale meerderheid van elf stemmen voor (waarvan zeven van de PAR) en twee stemmen tegen. Vijf Statenleden waren afwezig, coalitiefractie MFK onthield zich van stemming, terwijl Dean Rozier zelfs tegen stemde.

Minister Elmer ‘Kadè’ Wilsoe van Justitie (PS) was aanwezig in het parlement. Hij meldde nog eens dat voordat de wet gepubliceerd zal worden, er eerst een informatiecampagne plaatsvindt om de burger te informeren. Voorafgaand aan de hoofdelijke stemming met stemmotivering van twee minuten vond het inmiddels gebruikelijke geharrewar plaats over het wel of niet goed interpreteren van het reglement van orde. Statenvoorzitter Ivar Asjes kreeg het wederom met Anthony Godett van eenmansoppositiepartij FOL aan de stok.

Godett is het pertinent niet eens met de wet die het mogelijk maakt opsporingsmethoden te gebruiken zoals afluisteren, in het kader van de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit en het witwassen van geld. Hij noemt de wet controversieel en vernietigend voor de samenleving omdat de privacy van burgers wordt geschonden. Godett had vorige maand voorgesteld dat de mening van de Orde van Advocaten gehoord zou worden over de wet. Maar de Orde liet weten het niet nodig te vinden om alsnog haar mening te geven, aangezien diverse commissies zich reeds over de wet gebogen hebben. Het traject is al ruim vier jaar bezig en Wilsoe heeft het concept nog eens op privacy-aspecten laten doorlichten door juristen en laten aanpassen.

Desondanks blijft Godett op het standpunt staan dat er wat hem betreft geen garantie geboden wordt dat de privacy van burgers niet geschonden wordt. Hij verwijst naar zaken van politici als Bennie Demei, Ben Komproe, hijzelf en de familie Claret waarin de privacy werd geschonden.


MFK-fracti
e

Voor de meeste controverse zorgde echter de MFK-fractie vanmorgen. Dean Rozier wilde eerst van Statenvoorzitter Asjes weten waarom minister van Gezondheid Jacinta Scoop-Constancia (MFK) geen spreekrecht kreeg en minister Wilsoe vanmorgen wel. Het verschil zit in het feit dat het gisteren een Centrale Commissie-vergadering betrof, en vandaag een openbare behandeling. Een teleurgestelde Asjes zei de boze brief van Scoop-Constancia hierover, waarin zij de voorzitter verwijt de Staatsregeling te hebben geschonden, te betreuren maar hij heeft zeker niet de regels geschonden. Rozier verklaarde vervolgens dat hij tegen de BOB-wet zou stemmen. Niet omdat de fractie inhoudelijk problemen hiermee heeft, maar als signaal naar de minister van Justitie dat met goedkeuring nog geen machtsmisbruik dient plaats te vinden.

Ook waarnemend Statenvoorzitter Amerigo Thodé (MFK) verklaart niet te hebben gestemd uit protest. De burger moet beschermd worden tegen privacyschendingen. Fractiegenoot Gilmar ‘Pik’ Pisas zei tijdens de stemmotivering ook tegen de BOB-wet te zijn om bovenstaande reden, maar dat hij zou instemmen uit solidariteit met zijn politiecollega’s die belast zijn met onderzoeken naar grensoverschrijdende criminaliteit. “Dit is een heel gevaarlijke wet voor de samenleving, maar voor het welzijn van mijn collega’s zal ik voor stemmen. Al betekent het wel dat het politiekorps goed uitgerust dient te worden met de middelen om de wet ook uit te kunnen voeren, anders gaat het Recherche Samenwerkingsteam ermee aan de haal.” Maar op het moment dat er gestemd moest worden, hadden Pisas en Thodé de zaal verlaten.

Helmin Wiels en Jaime Cordoba van Pueblo Soberano stemden ook voor in het algemeen belang, al hebben ook zij hun bedenkingen over de uitvoering. Het betekent dat het parlement nog beter zal moeten opletten of de privacy van burgers niet geschonden wordt. Iets dat werd beaamd door Eunice Eisden van de MAN.

Nagenoeg de hele PAR-fractie stemde ook voor. Magali Jacoba zegt zich geen zorgen te maken over een eventuele schending van de privacy, na de herziening is immers een hele reeks artikelen aan de wet toegevoegd die dit moeten waarborgen.

Met de finale goedkeuring van de BOB-wet zullen ook Aruba en St. Maarten op de hoogte gebracht worden, zij stemden vorige maand voor. Op Curaçao was de wet in november vorig jaar al preliminair aangenomen. In verschillende rapportages vanuit het buitenland is er bij Curaçao op aangedrongen deze wet aan te nemen, om zo op terreinen van justitie en financiële dienstverlening internationaal in de pas te kunnen lopen.