Bijgesteld advies AOV Curaçao maakt laatste rondeVRIJDAG, 23 MAART 2012

WILLEMSTAD — Een ambtelijke werkgroep heeft een bijgestelde advies over de aanpassing van het AOV-fonds (algemene ouderdomsverzekering) opgesteld. Dit advies moet nog door de ministeries van Economische Ontwikkeling, Financiën, Sociale Ontwikkeling en Welzijn ondertekend worden. Naar verwachting zal er een speciale Raad van Ministers worden ingelast om het advies te accorderen.

De tekorten in het AOV-fonds stapelen zich op. De ouderdomsuitkering is in gevaar. Daarom moeten er zo snel mogelijk additionele maatregelen getroffen worden om de AOV betaalbaar te maken. De ambtelijke werkgroep heeft sinds vrijdag uitvoerig overlegd. De scenario’s die in het eerste advies ter tafel zijn gebracht zijn herzien en aangescherpt. Vanwege de vergrijzing zal het AOV-fonds, bij ongewijzigd beleid, in de komende twintig jaar een cumulatief tekort van 3,6 miljard gulden vertonen. Eind vorig jaar is het tekort van het fonds tot boven de 100 miljoen gulden gestegen.

De Raad van Ministers heeft al ingestemd met een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar. Dit is inclusief een overgangsregeling voor personen die de leeftijd van 58 jaar al hebben bereikt. Zij kunnen nog op hun 60e met pensioen. Additionele maatregelen waaraan gedacht moet worden zijn het verhogen van de AOV-premie en het conditioneren van of inkorten op de indexering van de ouderdomsuitkering.