Bestuursprogramma Bonaire: Streven naar hoge levenstandaard en bestendige economische groeiMAANDAG, 16 APRIL 2012

KRALENDIJK — Het Bestuurscollege (BC) van het Openbaar Lichaam Bonaire gaat de komende bestuursperiode speciaal aandacht schenken vijf voorzieningsgebieden. Dat zijn culturele bewustwording, sport en beweging, wijkontwikkeling, maatschappelijke aandachtsgroepen en handhaving en toezicht.

Dat zijn de plannen tot 2015 die gepresenteerd zijn in het bestuursprogramma ‘Licht op Groen’. Politiek leider van de UPB, James Kroon, en fractieleider Raphael Santana van de eenmansfractie tekenden afgelopen zondag n het bijzijn van de pers het bestuursprogramma. Dit gebeurde op de pier van Karel’s Beach Bar.

Belofte maakt schuld, aldus Kroon, al heeft het wat langer geduurd om een bestuursprogramma te presenteren. Al vanaf september vorig jaar, toen de fracties van UPB en Santana het eilandsbestuur overnamen, werd het bestuursprogramma toegezegd. De presentatie liep vertraging op omdat door de gezaghebberwisseling het onderdeel over de gezaghebber op zich heeft laten wachten. Daarnaast moest het Masterplan 2012-2015, dat een belangrijke visie op de toekomst van Bonaire weergeeft, eerst worden aangepast, aldus Kroon.

Het collegeprogramma is gebaseerd op het actieprogramma van de UPB, de visie op bestuursacties van Santana en de gesloten akkoorden en gemaakte afspraken met betrekking tot de nieuwe staatkundige structuur van Bonaire. Volgens fractieleider van de UPB in de Eilandsraad, Jeffrey Levenstone, is de basis van het bestuursprogramma een product van het BC, waarbij de Eilandsraad de grote lijnen heeft aangegeven. Op grond daarvan worden de uitvoeringspunten vastgesteld in het bestuursprogramma, dat dus gebaseerd is op de kaders die de Eilandsraad aangeeft.

Maar ook daarin dienen keuzes te worden gemaakt. Het college kiest voor drie hoofdacties die verder in relatie staan tot de vijf verzorgingsgebieden, namelijk een evaluatie en oplossen van de knelpunten, het beschrijven van het groeiscenario voor Bonaire en een continue kwaliteitszorg.

Voor de komende bestuursperiode laat het BC zich leiden door de alom bekende ontwikkelingsvisie ‘Groei met behoud van onze natuur en cultuur’. Dit houdt in dat het eiland op evenwichtige wijze moet groeien met respect voor het milieu, de cultuur en eigen identiteit. Bovendien moet economische groei ook economische vooruitgang betekenen voor de gehele bevolking van Bonaire. Dit moet gepaard gaan met een hoge levensstandaard en hoge levenskwaliteit voor eenieder. De basis voor dit soort groei is een goed geschoolde en gevormde samenleving, niet alleen technisch opgeleid, maar die ook een goed ontwikkelde burgerzin en spirituele ontwikkeling heeft meegekregen.

Om deze visie te realiseren heeft het BC drie hoofddoelen gesteld in het belang van de ontwikkeling van Bonaire: een hoge levensstandaard, krachtige en bestendige economische groei en gemeenschappelijke identiteit en sterke sociale cohesie. Dit moet leiden tot een hoge graad van materiële voorzieningen, rust en veiligheid, goed niveau van gezondheidszorg, huisvesting, sociale zorg, onderwijs en vorming en recreatieve en sportfaciliteiten.

De economische groei moet zorgen voor werk voor iedereen, zorgen voor een sluitende begroting die moet dienen als beleidsbegroting voor de opbouw van het Nieuwe Bonaire.

Volgens de opstellers is het rapport kort en krachtig en heeft het niet de intentie om gedetailleerde uitwerking te geven als onderbouwing voor de voorgenomen intenties en acties. Per actie dienen de betrokken instanties en het bestuursapparaat de details uit te werken. Zo blijft er ruimte om in de politieke en publieke arena te discussiëren over de concrete invulling en uitwerkingen.

Het programma richt zich voornamelijk op herstel van het vertrouwen in de mogelijkheden van de nieuwe staatkundige structuur, de eilandbrede institutionele versterking, het promoten van samenwerkingsstructuren en herstel van de Bonairiaanse economie. Naast het bestuursprogramma ligt het in de planning om het nieuwe ontwikkelingsprogramma ‘Masterplan 2012-2025’ in het eerste kwartaal van 2012 vast te stellen. Dit plan moet helpen richting te geven aan de duurzame ontwikkeling van ‘het Nieuwe Bonaire’.

 17 APRIL 2012