Beroep Curacao tegen Nederlandse aanwijzing afgerondVRIJDAG, 26 OKTOBER 2012

DEN HAAG — De Raad van State heeft een voorlopig standpunt ingenomen over het beroep van de regering-Schotte tegen de aanwijzing van de Rijksministerraad. Het zogeheten ontwerpbesluit is niet openbaar, maar door de Raad van State naar minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Liesbeth Spies gestuurd, die maximaal twee maanden de tijd heeft om te reageren.

De procedure die gevolgd wordt staat omschreven in de Rijkswet Financieel Toezicht, dezelfde wet die de aanleiding vormt voor de aanwijzing van 13 juli. Minister Spies kan de Raad van State verzoeken om het voorlopige besluit te heroverwegen, de betrokken partijen opnieuw te horen en met een nader ontwerpbesluit te komen. Als er binnen twee maanden geen verzoek tot heroverweging komt, zal de Rijksministerraad het besluit ongewijzigd overnemen, publiceren in het Staatsblad en de regering en de Staten van Curaçao hierover inlichten.

In de Rijkswet Financieel Toezicht staat verder dat er alleen van het eerste en eventueel tweede ontwerpbesluit van de Raad van State wordt afgeweken als daar zeer zwaarwegende redenen voor zijn. “Indien ons besluit afwijkt van het ontwerp of het nader ontwerp, wordt het in het Staatsblad geplaatst met een rapport van onze minister. Dit rapport bevat in ieder geval de argumenten op grond waarvan wordt voorgesteld af te wijken van het ontwerp respectievelijk het nader ontwerp, alsmede het ontwerp zelf en indien daarvan sprake is, het nader ontwerp”, aldus de formele tekst in de Rijkswet.

De regering-Schotte tekende bezwaar aan tegen de aanwijzing met als belangrijk argument dat de verkeerde procedure gevolgd was. Terwijl er tijdens de desbetreffende Rijksministerraad alleen gesproken was over de noodzaak om de begroting in balans te krijgen, bleek de uiteindelijke aanwijzing tal van bepalingen te bevatten die afkomstig waren uit eerdere correspondentie tussen het College financieel toezicht en de regering van Curaçao.