Banken stabiel maar minder winst

5 februari 2016

Commerciële bankensector moeten hun efficiëntie opschroeven


Willemstad/Philipsburg - De commerciële bankensector in de monetaire unie Curaçao en Sint Maarten blijft stabiel, maar ziet haar winstgevendheid wel afnemen. Die conclusie kan worden getrokken uit het derde kwartaalbericht van 2015 van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).

Analyse op verzoek van het Antilliaans Dagblad levert de volgende relevante informatie op: de risico’s met betrekking tot de solvabiliteit, liquiditeit en markt zijn stabiel gebleven in het derde kwartaal van 2015 vergeleken met het jaar daarvoor, terwijl het risico met betrekking tot de kwaliteit van de activa is gedaald. Het risico ten aanzien van de opbrengsten en winstgevendheid van de commerciële banken is daarentegen gestegen.

De solvabiliteit en de kapitaalbuffers bepalen uiteindelijk de kracht van de financiële instellingen, in hoeverre zij in staat zijn om schokken op hun balans op te vangen. Het kapitaal is niet alleen een buffer tegen verliezen, maar ook een beheersmaatregel tegen het nemen van overmatige risico’s door banken. De solvabiliteitsratio van de bancaire sector bedroeg 13,5 procent aan het einde van het derde kwartaal, ruim boven de 8 procent Basel-richtlijn, aldus het derde kwartaalbericht van 2015.

De kwaliteit van de kredietportefeuille van de lokale commerciële banken wordt onder andere gemeten door de omvang van de probleemleningen afgezet tegen de totale brutoleningen. Deze ratio daalde van 11,5 procent aan het einde van het derde kwartaal van 2014 tot 10,9 procent aan het einde van het derde kwartaal van 2015; een verbetering dus.

Tevens toont de dekkingsgraad van de kredietportefeuille aan dat de banken hun terughoudendheid ten aanzien van voorzorgsmaatregelen om hun kredietrisico’s af te dekken beginnen te verlaten. Daardoor wordt hun vermogen om macroeconomische schokken te weerstaan verhoogd. De CBCS geeft verder aan dat de opbrengsten en de winstgevendheid van de banken achteruit zijn gegaan.

De ingehouden winst bedroeg 55,7 miljoen gulden in het derde kwartaal van 2015, een daling van zo’n 52 procent vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Hoewel deze daling gedeeltelijk te wijten is aan een afname van zowel de rente-inkomsten als de zogeheten niet-rente-inkomsten, zijn ook de saldi van de buitengewone baten en lasten verslechterd. Deze post maakt overigens geen deel uit van het operationeel inkomen, waardoor het rendement op de totale activa slechts met 50 basispunten lager eindigde dan in het derde kwartaal van 2014.

Niettemin geeft het rendement op de activa op jaarbasis van 1,2 procent aan dat de banken maatregelen moeten treffen om hun efficiëntie te verbeteren. De ruime liquiditeit van de bankensector heeft zich in het derde kwartaal gehandhaafd. De hoge liquiditeitsratio’s tonen aan dat de banken goed in staat zijn om schokken op te vangen, maar ook in staat zijn om te voldoen aan de verwachte en onverwachte vraag naar contant geld.

Bron: Antilliaans Dagblad, Curacao