Arubaanse Staten eens met nieuw fonds criminaliteitsbestrijdingDINSDAG, 13 NOVEMBER 2012

ORANJESTAD — Het parlement heeft vanmorgen de wetten voor de oprichting van een nieuw fonds voor criminaliteitsbestrijding en het verruimen van bevoegdheden om preventief te kunnen fouilleren, unaniem goedgekeurd.

Gisterochtend om tien uur begon het parlement aan het debat over deze wetten. Het duurde tot acht uur ‘s avonds en werd vandaag weer hervat.

De AVP-fractie diende twee amendementen in waarbij het eerste amendement een uitbreiding van de definities in de wet van wat strafbaar is, betreft. En amendement twee gaat over de mogelijkheid om gelden van de begroting van justitie in het fonds te stoppen. Volgens MEP betreft het eerste amendement een uitgebreide aanpassing zonder dat de Raad van Advies hierover is geraadpleegd. “We steunen het, maar zijn het er niet helemaal mee eens hoe dit gelopen is”, aldus fractieleider Evelyn Wever-Croes.

De oppositiepartij stemde wel tegen het tweede amendement. “Wij zijn het er niet mee eens dat het fonds gevoed gaat worden met middelen die al bestemd zijn voor justitie”, zegt Croes. Hierop geeft AVP-fractieleider Rene Herdé aan dat de minister zo, specifieke acties vanuit het fonds, kan financieren. Het gaat niet om gelden uit de begroting die gebruikt zouden worden voor reguliere zaken. “Dat gebeurt vanuit de begroting.” Het argument voor het tweede amendement is volgens hem dat de weg lang is vanwege bureaucratie om geld te verkrijgen vanuit de begroting. “Als er snel iets moet gebeuren dan kan er door het fonds dus sneller over beschikt worden.”

“Het is een stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet”, zegt Croes nadat de wetten zijn aangenomen. “Zolang er geen beleid is en er niet echt geïnvesteerd wordt in het politiekorps, helpen miljoenen ook niet. Ik zie geen planmatige aanpak en dat is wel nodig.” Volgens Herdé is er wel degelijk beleid waarbij er onder andere vooral geïnvesteerd wordt in organisatieverbetering en opleidingen van nieuwe politieagenten. “Op basis hiervan is de begroting van 2012 ook verhoogd met 44 procent.”

Narcoticafonds vervalt

Met de invoering van het nieuwe fonds, komt het narcoticafonds te vervallen. Volgens Herdé was dit een fonds binnen de Landsbegroting. “Hier is eenmalig een bedrag ingegaan.” Maar volgens hem was het fonds niet effectief. Op de vraag hoeveel het huidige saldo is van het narcoticafonds, kon Herdé geen antwoord geven en volgens hem is de minister hiervan ook nog niet op de hoogte. Op de vraag of er al duidelijk is hoeveel er jaarlijks in het nieuwe criminaliteitsfonds gestort gaat worden en of er al een bestedingsplan is, antwoorden zowel Wever-Croes en Herdé ontkennend. Beide geven aan dat ook zij die vraag hebben gesteld, maar hierop geen antwoord hebben gekregen van de minister van Justitie. Toch bleek dit geen reden te zijn om tegen de oprichting van het fonds te stemmen.

Herdé licht toe dat alle betreffende gelden voorheen in de Landsbegroting opgingen en niet goed aangegeven werd wat de bron was en hier dus geen goed zicht op was. “Met de invoering van dit fonds wordt het geld op de juiste wijze geoormerkt en administratief verwerkt. Pas dan kan er meer zicht komen op hoeveel er jaarlijks aan criminele gelden beschikbaar is. Ermee rekening houdend dat dit elk jaar kan verschillen.”

Fonds niet enige bron criminaliteitsbestrijding

Zoals Amigoe gisteren schreef, liet de Raad van Advies zich kritisch uit over de voorstellen en met name met het voorstel tot verruiming van de bevoegdheden kon de Raad zich niet verenigen. Op basis hiervan werden de voorstellen door het ministerie aangepast en gaf Justitie-minister Arthur Dowers (AVP) zijn reactie. Hij betoogt in zijn schrijven van 28 augustus waarom het ontwerp voor verruiming van bevoegdheden wel aan de Staten dient te worden aangeboden. Volgens hem is het algemeen bekend dat de afgelopen jaren het aantal drugszaken is toegenomen. En dan met name de gevallen van narcoticabezit die zijn opgespoord en vervolgd. De minister stelt dat het dan ook realistisch is om te veronderstellen dat er meer gevallen zijn. Hij verwacht dat met de verruiming van bevoegdheden de pakkans vergroot wordt. In artikel 10 plaatste de Raad kanttekeningen over met name de noodzakelijkheid van de inbreuk op de privacy, een waarborg voor het voorkomen van willekeurig optreden door het stellen van eisen en het op de hoogte stellen van een burger op het moment van een uitgevaardigd bevel. Dowers beraadde zich hierover en paste vervolgens artikel 10 en de daarbij behorende memorie van toelichting aan.

In zijn schrijven van 3 oktober biedt Dowers het advies van de Raad over het nieuwe fonds aan aan het parlement. Maar niet nadat hij een toelichting geeft op de kanttekeningen van de Raad. Deze vroeg zich onder andere namelijk af in hoeverre een structureel criminaliteitsbestrijdingsbeleid mogelijk is als het vermogen van het fonds onzeker is. De minister benadrukt dat het niet de bedoeling is dat dit fonds de enige bron van criminaliteitsbestrijding is. Hij verwacht wel dat het fonds een constante voeding zal hebben, omdat er veel inspanning en middelen worden gestoken in de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Ook zal er, als er geld is voor het fonds, een ontwerp-landsverordening voor de begroting van het fonds voorbereid worden. Het is volgens hem niet de bedoeling om verplichtingen aan te gaan zonder dat daarvoor geld beschikbaar is.