Aruba krijgt aanvullend en flexpensioenVRIJDAG, 30 DECEMBER 2011

ORANJESTAD — Met de aanname van drie wetten heeft Aruba gisteren een nieuw werknemerspensioen (LAP) erbij gekregen en de mogelijkheid om na de pensioenleeftijd van 60 jaar door te blijven werken tot 65 jaar (flexpensioen). Het parlement bracht wel veranderingen in waardoor er ook pensioen opgebouwd kan worden over variabel inkomen (zoals commissies) en de pensioenverzekeraars transparanter moeten zijn over hun producten.

Die wijzigingen waren het gevolg van twee amendementen die de AVP-fractie indienden en werden aangenomen. Een van de amendementen verplicht verzekeraars om in advertenties ook kosten, zoals die voor administratie, te vermelden. Dit naast informatie over de premies, opbouw en ook informatie over aanvullende verzekeringen voor invaliditeit en overlijden. E was namelijk kritiek uit verschillende delen van de samenleving over met name de hoogte van administratiekosten en dat verzekeraars daar niet altijd helder over communiceren. De regering erkende die kritiek maar vond het niet nodig om een wettelijk maximum aan de kosten te stellen die verzekeraars in rekening brengen voor de pensioenverzekeringen.

Regeringsfractie AVP deelt die mening maar nam dus in het amendement wel op dat de pensioenverzekeraars hierover transparant moeten zijn. Ze gaat ervan uit dat met die transparantie de marktwerking wordt bevorderd en dus ook meer concurrentie en scherpere prijzen waarvan de werknemers- en gevers kunnen profiteren. Ook voor ondernemersfondsen geldt deze wijziging trouwens.

In de LAP staat overigens expliciet dat verzekeraars geen prijsafspraken mogen maken en dat de regering ook toezichthouders aanstelt om dat in de gaten te houden. Desondanks vond PDR het nodig om in een motie de regering te verzoeken om met name dus die administratiekosten in de gaten te houden, dat die niet onevenredig gaan stijgen. In dat geval zou de regering alsnog via de Prijzenverordening een maximum voor die kosten kunnen afdwingen. De motie werd aangenomen en de regering liet gisteren al blijken zich hierin te kunnen vinden.

Pensioenopbouw
Met de aanname van een andere amendement van de AVP werd in de LAP ook de definitie van het pensioengevend loon veranderd. Dat betekent eigenlijk dat werknemers die naast een vast inkomen ook een variabel loon ontvangen zoals bijvoorbeeld toelagen of commissies, over dit laatste ook pensioen opbouwen. De werkgever wordt bovendien verplicht om dan ten minste de helft van de wettelijke verplichte pensioenpremie van dat variabele loon (gemiddeld over een jaar berekend) bij te dragen. Met de amendementen werd ook de definitie voor bedrijfssectoren veranderd, omdat anders de toerismesector buiten de boot zou vallen. Nu wordt dus de omschrijving van het Centraal Bureau voor de Statistiek voor bedrijfssectoren aangehouden. Daarnaast is er nu in de wet ook een termijn opgenomen waaraan de belastingdienst zich moet houden bij het goedkeuren van de pensioenovereenkomsten. Werkgevers moeten die naar SIAD sturen zodat deze de loonbelastingaftrek kunnen controleren. Dit fiscaal voordeel wordt namelijk ook ingevoerd om dus zo de pensioenlast te verminderen. De belastingdienst wordt nu verplicht om binnen een half jaar, met een uitstelmogelijkheid van nog een half jaar, de pensioenovereenkomst goed dan wel af te keuren. Doet SIAD dat niet na een jaar, dan krijgt de overeenkomst automatisch een goedkeuring.

Zelfstandige ondernemers
Zelfstandige ondernemers zonder personeel worden met de nieuwe wetgeving niet verplicht om een pensioenverzekering af te sluiten. Wel werd tijdens de behandeling duidelijk dat er ook voor deze groep fiscale voordelen komen die de ondernemers moet stimuleren om toch een aanvullend pensioen te regelen.

De wetten werden gisteren met een meerderheid van 18 stemmen aangenomen. Onafhankelijk Statenlid Booshi Wever onthield zich van stemming en verder waren de oppositieleden Mervin Wyatt-Ras (onafhankelijk) en Edison Briesen (MEP) niet aanwezig bij de stemming.