Aanpak corruptie begint bij bewustwording in Suriname

DE WARE TIJD:

30/08/2012

Paramaribo - Corruptie bestrijden is nu één van de grootste uitdagingen om aan te pakken. Deze mening is Binnenland-minister Soewarto Moestadja toegedaan. De anticorruptie awareness training is gisteren afgesloten. Speciaal voor afdelingshoofden van de overheid heeft de Stichting Projekta de training georganiseerd. Volgens een onderzoek verricht aan de VU in Amsterdam verstoren corrupte ambtenaren de ontwikkeling van het land omwille hun eigen belang.

Tijdens de training zijn verschillende manieren besproken die kunnen bijdragen aan het bestrijden van oneerlijke handelingen. Een belangrijk nastreven waar vooral nu veel aandacht aan is besteed, is de bewustwording. De minister vindt het van eminent belang dat de samenleving bewuster wordt over dit onderwerp. Daarom juicht hij het initiatief van de stichting toe. Deze training sluit volgens hem goed aan op het beleid van de regering om deze problematiek op te lossen. Zijn ministerie zal gauw een beleid formuleren dat over integriteitschendingen gaat. Hieronder valt ook corruptie. Vervolgens is ook al begin gemaakt aan de Wet Politieke Functies, Wet Klokkenluiders en de herziening van de Personeelswet.

IDEE-ambtenaar

Integer, Dienstbaar, Effectief en Efficiënt. Dit zijn kenmerken die een ambtenaar moet hebben. Ook wel de IDEE-ambtenaar genoemd. Met de promotie van zo een gewenst personeelslid is aanzet gegeven tot het vaststellen van normen en waarden voor iedereen binnen de overheid.

Aanpakken

Wel moet er bij aanpak van deze problematiek rekening gehouden worden met de internationale gangbare definitie ervan. Wereldwijd verstaat men onder corruptie het gebruik en/of misbruik van een publieke ambt ten gunste van het eigen gewin. Moestadja merkt op dat regering BouterseAmeerali op verschillende momenten de kruistocht tegen corruptie heeft aangekondigd. Dit is ook gedaan in de Regeringsverklaring 2010-2015. De anticorruptiewet is nog niet ingediend. Moestadja hoopt dat dit gauw gebeurd zodat het door De Nationale Assemblee goed gekeurd kan worden.