Aangifteproces binnen Curaçaos politiekorps zorgwekkendDONDERDAG, 13 SEPTEMBER 2012

WILLEMSTAD — Het eerste inspectierapport van de Raad voor de Rechtshandhaving, met als onderwerp het aangifteproces, is afgelopen juni aan de minister van Justitie aangeboden en is nu openbaar gemaakt. Het rapport schetst een zorgwekkend beeld voor wat betreft de aangifte-activiteiten binnen het Korps Politie Curaçao (KPC). Er wordt geconcludeerd dat die niet in overeenstemming zijn met de wettelijke eisen zoals gesteld in het Wetboek van Strafvordering Curaçao (WvSv).

Zo wordt bij de wijkteams op het eiland verzuimd om de sinds 1995 bestaande korpsorder (een deel van het WvSv) te handhaven bij het opnemen van aangiftes. Aangevers worden onnodig verwezen naar een ander bureau van het KPC om aangifte te doen.

Bij het opnemen van eenvoudige aangiften worden ook wat competentieproblemen geconstateerd. Het gaat hier om taalproblemen, maar ook om materiële en formele gebreken, zoals het onvoldoende opnemen van de delictbestanddelen, het niet toevoegen van de schriftelijke machtiging en het niet voldoen aan de verplichting om melding te maken van de wens van de benadeelde partij om schadevergoeding te vorderen in de aangiften en processen-verbaal.

Hierbij ontstaat een domino-effect. De coördinatoren, de teamleiders bij de wijkteams en gespecialiseerde units besteden veel tijd en energie aan correctiewerk. Het correctiewerk legt op zijn beurt veel druk op de capaciteit van de gespecialiseerde eenheden. Voor de deskundigheidsproblemen zijn naar het oordeel van de Raad praktische oplossingen voor de korte termijn aangewezen.

De Raad stelt ook vast dat een structurele beleidscyclus ontbreekt, met name waar het om het stellen van meetbare doelen gaat ten aanzien van het opnemen van aangiften, waarbij de behoefte van de burger een rol speelt. Het ActPol-systeem en de wijze waarop hiermee doorgaans door het politiepersoneel wordt omgegaan, is problematisch. Daarmee ontbreekt een betrouwbare basis voor sturing en voor de informatievoorziening over aangiften aan ketenpartners, zoals het Openbaar Ministerie.

Verder worden de aangevers niet voldoende geïnformeerd over het verloop van de zaak, als ze na de aanhouding van een verdachte niet wederom gehoord moeten worden. Dit gebeurt anders wel bij de speciale diensten, die de aangevers schriftelijk informeren dat de zaak voor verdere behandeling naar het OM is doorgestuurd.

De Raad concludeert ook dat niet alle aangevers de ondersteuning en hulp krijgen waar zij recht op hebben. De doorverwijzing voor hulpverlening vindt niet plaats en wanneer dat wel het geval is vindt doorverwijzing veelal mondeling plaats. Hierdoor wordt de mogelijkheid van hulpverlening door het Bureau Slachtofferhulp belemmerd.

Het personeelstekort bij het KPC draagt ook bij aan een verminderde responsiviteit bij het opnemen van aangiften, aldus het rapport.

Ook is er veelal sprake van ongeschikte ruimtes voor het opnemen van aangiften. Het komt te vaak voor dat aangiften worden opgenomen in dezelfde ruimte waarin tegelijk verdachten gehoord worden.

Er zijn – buiten de voorgeschreven geheimhoudingsplicht voor opsporingsambtenaren – geen normen om de privacy van de aangever te beschermen. Ook ontbreken nog algemeen geldende veiligheidsnormen voor aangevers, anders dan in gevallen van relationeel geweld. De Raad is bij het onderzoek ook geconfronteerd met enkele gevallen van mogelijk niet integer handelen door politiepersoneel bij het opnemen van aangiften van relationeel geweld.

Aanbevelingen

De Raad heeft echter ook aanknopingspunten aangetroffen voor verbeteringen. Er wordt een elftal aanbevelingen genoemd voor het KPC en het Openbaar Ministerie (OM) om de situatie te verbeteren.

Zo moet het KPC onder andere spoedig overgaan tot de implementatie van het inrichtingsplan op het punt van het opnemen van aangiften. Ook moet de korpsorder uit 1995 in het licht van de huidige wettelijke eisen en de feitelijke organisatorische toestand herzien worden en opnieuw uitgevoerd.

Een informatie- en registratie-audit moet op korte termijn uitgevoerd worden, met het doel om de redenen van het niet optimaal gebruiken van ActPol bij het KPC, alsmede de gebruiksvriendelijkheid van het systeem vast te stellen. Speciale aandacht dient daarbij te worden besteed aan de toezichtverantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. Ook moet het systeem toegankelijk zijn voor het Openbaar Ministerie.

Tevens moeten er op korte termijn praktische taal- en vaardigheidscursussen georganiseerd worden. En om het bestaande competentieprobleem bij het personeel te verhelpen, moet er een intensieve begeleiding op de werkvloer komen en een effectief toezicht op de taakuitvoering. Zolang de kwaliteit met betrekking tot de inhoud en taal nog niet kan worden gegarandeerd, moet de functie van corrector ingevoerd worden. Deze corrector, met kennis van en ervaring met het opnemen van aangiften, zal vanuit een non-hiërarchische positie aangiften op zowel inhoud als taal controleren.

Verder moeten het KPC en het OM structureel overleg invoeren met de hulpverlenende organisaties en moeten de afspraken bekend gemaakt worden via instructies binnen het KPC.

De Raad steunt echter in hoofdzaak de voornemens ter verbetering van het aangifteproces, zoals deze zijn verwoord in het inrichtingsplan van het korps, en acht een spoedige beslissing over de implementatie van het proces van groot belang.