Aangifte gezaghebber van valsheid in geschrifte binnen Bonaireaans BestuurscollegeWOENSDAG, 21 NOVEMBER 2012

KRALENDIJK — Gezaghebber Lydia Emerencia heeft een aangifte gedaan tegen wie dan ook. Ook niet tegen gezagsdragers. Wel heeft zij aangifte gedaan van mogelijk gepleegde strafbare feiten. In een persverklaring naar aanleiding van de commotie rondom de aangifte, schrijft Emerencia dat zij het belangrijk vindt om uit te leggen waarom zij aangifte heeft gedaan bij het Openbaar Ministerie. De persverklaring is uitgegeven via haar Kabinet en niet via het gebruikelijke overheidskanaal, de Afdeling Communicatie van het Openbaar Lichaam.

Emerencia heeft aangifte gedaan nadat zij een intern onderzoek had gelast en na het inwinnen van advies. Volgens artikel 200 van het Wetboek van Strafvordering is de gezaghebber verplicht om in dergelijke gevallen, onmiddellijk en op eigen verantwoordelijkheid, afgifte te doen.

De gezaghebber heeft aangifte gedaan van valsheid in geschrifte binnen het Bestuurscollege.Emerencia geeft als reden waarom zij niemand anders erbij heeft betrokken, dat zij anderen niet hiermee wilde belasten. “Als de gezaghebber een derde zou hebben ingelicht van haar voornemen om een aangifte te doen, zou zij deze persoon ook bij deze zaak betrekken”, aldus Emerencia. Het OM bezig met het onderzoek.

Volgens Emerencia is de gezaghebber naast voorzitter van de Eilandsraad, tevens lid en voorzitter van het Bestuurscollege. Daarnaast is de gezaghebber ook een onafhankelijk bestuursorgaan. De aangifte heeft zij gedaan als onafhankelijk orgaan, dat verantwoordelijk is voor de rechtshandhaving, handhaving van de openbare orde en integriteit. De aangifte is noch als voorzitter van het BC, noch als voorzitter van de Eilandsraad gedaan, aldus Emerencia.

“De gezaghebber dient zich zo objectief mogelijk, onpartijdig, terughoudend en onafhankelijk op te stellen, naar alle leden van het Bestuurscollege en de Eilandsraad toe, om de functie goed te kunnen uitoefen”, schrijft zij. Volgens haar heeft zij bij haar eedsaflegging als gezaghebber benadrukt, dat een van haar speerpunten integriteit zou zijn. “Ik zal mij tot het uiterste inspannen om hierin consistent te zijn”, aldus Emerencia.