720 klachten bij Ombudsbureau CuraçaoDONDERDAG, 16 FEBRUARI 2012

WILLEMSTAD — Bij het Bureau van de Ombudsman zijn er in 2010 in totaal 720 klachten binnengekomen van rechtzoekende burgers en organisaties. Vergeleken met het jaar ervoor, toen er 656 klachten bij het bureau binnenkwamen, was dit een stijging van 64. Sinds de oprichting van het bureau op 16 augustus 2004 tot en met 31 december 2010 heeft het bureau 4585 klachten gekregen. Dit staat vermeld in het jaarverslag 2010, dat onlangs aan Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS) werd overhandigd.

Van de 720 klachten in 2010 werden er 125 niet ontvankelijk verklaard, waardoor zij niet in behandeling werden genomen. Het grootste gedeelte van deze niet-ontvankelijke klachten werd met een telefonische afspraak doorverwezen naar de instanties die wel bevoegd waren om deze klachten te onderzoeken. Van de 720 klachten werden er 595 wel in behandeling genomen. Hiervan werden er in een later stadium 318 formeel ontvankelijk en 277 niet-ontvankelijk verklaard. Deze klachten, die betrekking hadden op gedragingen van landsdiensten, overheids-nv’s en zelfstandige bestuursorganen, werden volgens het jaarverslag van het Ombudsbureau voornamelijk door middel van interventie behandeld. Bij een interventie treedt een klachtbehandelaar namens de Ombudsman in direct contact met de contactambtenaar van de betrokken overheidsdienst om tot een een adequate oplossing voor de klacht te komen.

Gedurende het verslagjaar van 2010 werden van de 595 klachten, die in behandeling werden genomen, al 309 klachten via een interventie volledig afgehandeld. In hetzelfde jaarverslag staat ook vermeld dat het aantal niet afgehandelde interventies over 2010 in totaal 44 bedraagt. In 2010 werden er acht hoorzittingen door het Ombudsbureau georganiseerd. De helft van deze hoorzittingen had betrekking op klachten over gedragingen van de Dienst Openbare Werken (DOW).

Tot 10 oktober van het verslagjaar viel het bureau van de Ombudsfunctionaris nog onder het Eilandgebied Curaçao. Uit de lijst, die in het jaarverslag staat vermeld, valt op te maken dat de portefeuille van de gedeputeerde belast met Openbare Werken en Volkshuisvesting (Infrastructuur) in 2010 met de meeste klachten werd geconfronteerd. Maar liefst 50 klachten kwamen hierover bij het Ombudsbureau binnen. Op de tweede plaats volgde de gedeputeerde van Algemene Zaken en Staatkundige Structuur met 46, gevolgd door de gedeputeerde van Volksgezondheid met 37 en de gedeputeerde van Economie en Toerisme op een gedeelde derde plaats. De portefeuille met de minste klachten was die van de gedeputeerde van Onderwijs, Sport en Cultuur met slechts vijf klachten.

jaarverslag ombudsman 2010