Verslag van het onderzoek civiele enquête Overheid NV's Curacao

Print

INLEIDING

1. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (hierna het Hof te noemen) heeft bij beschikking van 15 juli 2013 (hierna de Beschikking te noemen) op verzoek van het Openbaar Ministerie (hierna het OM te noemen) een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Integrated Utility Holding N.V. (handelende onder de naam Aqualectra), Curaçao Oil N.V. en Refineria di Korsou N.V. (hierna in navolging van de Beschikking gezamenlijk de Overheids-NV's en ieder afzonderlijk onderscheidenlijk IUH dan wel Aqualectra, Curoil en RdK te noemen), zoals bedoeld in Titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao (hierna het BW te noemen).

2. Het Hof heeft in de Beschikking prof. mr. J.H.M. (Huub) Willems (hierna de Onderzoeker te noemen) tot onderzoeker benoemd.

3. De Onderzoeker heeft van de Griffier van het Hof, mr. Gerben Drenth, het volledige procesdossier ontvangen. Nadat de Onderzoeker het bedrag dat het onderzoek ten hoogste mag kosten, zoals bepaald in de Beschikking, van de onderscheiden vennootschappen had ontvangen, heeft de Onderzoeker met zijn werkzaamheden een aanvang gemaakt.

4. De werkzaamheden hebben bestaan uit het bestuderen van het procesdossier en het voeren van gesprekken met verschillende betrokkenen, onder wie in de eerste plaats de (vertegenwoordigers van de) verschillende procespartijen maar daarnaast anderen van wie met het oog op het onderzoek (mogelijk) nuttige informatie verkregen zou kunnen worden. Van alle gevoerde gesprekken, waarvan een groot aantal op tape is opgenomen, zijn verslagen gemaakt die aan de geinterviewden ter fiattering zijn voorgelegd. Met sommigen is gesproken op advies van de diverse gespreksdeelnemers, met anderen vanwege de eigen wens van de Onderzoeker. Bij gelegenheid van de diverse gesprekken zijn aan de Onderzoeker, gevraagd en ongevraagd, regelmatig bescheiden overhandigd.
Voorts heeft de Onderzoeker een groot aantal bescheiden ontvangen, per post zowel als elektronisch.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now