VBC NEWSLETTER August 2016

Print

De ontwikkelingen op economisch gebied in termen van reële economische groei en de arbeidsmarkt in termen van groei van de werkgelegenheid in de periode 2005 -2015 lopen niet parallel. Dit tijdvak kenmerkt zich door marginale economische groei ( gemiddeld 0,5% op jaar basis) alsook een forse verslechtering van de arbeidsproductiviteit (cumulatief meer dan 25%).
Het aantal banen nam in deze periode echter toe met 20,4% (10.480) of wel een gemiddelde jaarlijkse groei van 2,3% (1164 banen). Een schijnbaar paradoxale ontwikkeling die zich moeilijk laat verklaren. Argumenten als vermindering van aantal goed betaalde banen en vermeerdering van banen waar salarissen lager zijn worden niet eenduidig door cijfers ondersteund.

De cijfers van het CBS, IMF en CBCS wijzen wel in de richting van daling van de welvaart en de reële lonen. Er is sprake van een proces van verarming en dalende welvaart.
Zo was in de periode 2005-2015 sprake van een vermindering van 9,7% van het reële Bruto Binnenlands Product per capita terwijl in de periode 2005-2011 de reële loonkosten een daling van 12% registreerde.
Het ziet er naar uit dat de banengroei het gevolg geweest is van toename van een fors aantal tijdelijke betrekkingen en stijging van het aantal kleine zelfstandigen ( ZZP’ers). Deze groei heeft evenwel niet geleid heeft tot toename van de algehele rijkdom en voorspoed. Hooguit heeft het bijgedragen tot mitigering van het proces van achteruitgang.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now