Urgentieprogramma Curacao 2017

Print

Op 10 mei 2017 ondertekende de eerste regering Rhuggenaath, gevormd door de partijen PAR, MAN en PIN bij Kura di Arte in Pietermaai het regeerakkoord 'Het maximale halen uit de potentie van Curaçao'. Een van de opdrachten in dit regeerakkoord was om binnen 3 maanden een urgentieprogramma te presenteren, gericht op de bestrijding van armoede, vooral onder kinderen en jongeren. Ook het aanpakken van gevoelens van onveiligheid, slechte leefomstandigheden in de wijken, werkloosheid en tekorten in de zorg voor verschillende doelgroepen zijn als aandachtspunten genoemd.

Wat is het urgentieprogramma?


Het urgentieprogramma is een actieplan om in de praktijk te onderzoeken hoe armoede effectief verminderd kan worden op wijkniveau. Het streven is een aanvang te maken met de ontwikkeling van een model wat ook in andere wijken toegepast kan worden. Het urgentieprogramma is dus niet hetzelfde als het reguliere armoedebeleid of de reguliere wijkaanpak, maar stemt daar wel op af en werkt daar nauw mee samen. Het urgentieprogramma is een integraal programma, wat betekent dat het meerdere beleidsterreinen raakt, waaronder economie, onderwijs, werk en gezondheid.
Problemen en oplossingen worden vanuit verschillende perspectieven bekeken, verbanden gelegd en er wordt uitgegaan van de meerwaarde van een gezamenlijke oplossing. Dus hoewel het urgentieprogramma zich specifiek op armoede richt worden andere urgente vraagstukken meegenomen.

Regeerakkoord, Regeerprogramma & Urgentieprogramma


Het urgentieprogramma is ook een concrete uitwerking van het regeerprogramma 2017- 2021 om armoede als prioriteit aan te pakken.

In het regeerprogramma worden de overige uitgangspunten van het regeerakkoord vertaald naar concrete doelen en resultaten voor alle ministeries. Er wordt een visie geschetst met vier strategische doelstellingen die deze regering de komende jaren zal omarmen.
Om deze doelstellingen te bereiken worden er op 5 thema's acties ondernomen, zowel op beleidsniveau als uitvoerend. Deze zelfde visie en de thema's vormen ook het kader voor dit urgentieprogramma.

Een compleet overzicht van het programma treft u onder de knop:

Aantal pagina’s 45 • Taal Nederlands • Land Curacao

Bron: Regering Curacao
Tags: general government, government, overheid, curacao, overheid curacao, rapport, onderzoek, onderwijs curacao, onderwijs en gezin, gezondheid, economie, economie curacao, economie van curacao, curacaose economie, financien, financien curacao, begroting, plan,

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now