Toetsingskader Bonaire, St. Eustatius en Saba

Print

Inleiding
Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft als taak:
- Het adviseren van de openbare lichamen (OL) en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in het kader van het toezicht op de toepassing van de normen uit de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES) ter zake van de voorbereiding, de uitvoering en de verantwoording van de begroting door het OL. Ook houdt het Cft toezicht op de verbetering van het financieel beheer en de inrichting en werking van de administraties en het betalingsverkeer;
- Het toezicht op het dagelijks beheer door de bestuurscolleges en in dat verband het toetsen of aan de bij de Wet FinBES vastgestelde voorwaarden is voldaan voor het aangaan van kredieten door een OL;
- Het in opdracht van BZK uitvoeren van taken in het kader van de uitvoering van de Wet FinBES en daarop berustende bepalingen;
- Uit het mandaatbesluit Cft volgt nog een aantal specifieke door BZK aan het Cft gemandateerde taken.

De bepalingen en criteria uit de Wet FinBES, het Besluit Begroting en Verantwoording BES (BBV BES) en het mandaatbesluit Cft zijn uitgewerkt in dit toetsingskader. Het toetsingskader is een praktische uitwerking van de diverse wet- en regelgeving en is afgestemd met alle drie de openbare lichamen. Het toetsingskader geeft de in de toepasselijke wet- en regelgeving opgenomen processen weer met betrekking tot het begrotingsproces en financieel beheer. Om werkzaamheden te kunnen plannen, zowel die van het OL als van het Cft, zijn de data onderling afgestemd waarop documentatie, reacties en adviezen op (verplicht) toe te sturen documentatie wordt aangeleverd. Deze begroting- en financieel beheer kalender dient jaarlijks te worden bijgewerkt.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now