Stand van zaken over zorg in het Caribisch Gebied

Print

Hierbij doe ik u naar aanleiding van uw verzoek onder nummer 2015Z21418 een stand-van-zakenbrief over zorg in het Caribisch gebied toekomen. In deze brief ga ik in op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van curatieve zorg, langdurige zorg, ondersteuning en jeugdzorg.

Op verzoek van de Tweede Kamer is de Commissie Goedgedrag (Werkgroep Zorg Caribisch Nederland) ingesteld. In deze commissie hebben bestuurders en zorgprofessionals afkomstig van de drie eilanden zitting gehad. De opdracht aan de commissie Goedgedrag was om voor de lange(re) termijn een plan op te stellen voor de zorg in Caribisch Nederland. In februari 2014 heb ik u het advies van de Commissie Goedgedrag (TK 31 568, nr. 135) toegestuurd.

Op basis van dit advies zal de zorg in de periode 2014-2020 in Caribisch Nederland verder worden verbeterd richting een voor Europees Nederland aanvaardbaar niveau, rekening houdend met de culturele, geografische en andere verschillen tussen het Europese en het Caribische deel van Nederland. Het gaat hierbij om een goed functionerend, duurzaam stelsel van zorg, dat voor alle rechthebbenden in gelijke mate toegankelijk is.

Voor de domeinen langdurige zorg, ondersteuning en jeugdzorg is er naar aanleiding van het advies van de Werkgroep Zorg in Caribisch Nederland (Commissie Goedgedrag) (TK 31 568, nr. 135) een inventarisatie per eiland gemaakt van de reeds bestaande voorzieningen. Daarnaast heeft de staatssecretaris van VWS afgelopen oktober een werkbezoek aan de eilanden gebracht om met name op de genoemde domeinen te zien wat er gerealiseerd is binnen de zorg en waar de prioriteiten moeten liggen voor de nabije toekomst. Voor meer informatie over dit bezoek verwijs ik u naar het reisverslag dat recent naar uw Kamer is gestuurd.

In bijlage 1 is een schematisch overzicht opgenomen van de stand van zaken met betrekking tot de zorg, welzijn en jeugdzorg in Caribisch Nederland.Bijlage 1

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now