Sint Eustatius - Rapport nabijheid of distantie, een wereld van verschil

Topics: General Government, Public Finance, Social Security & National Health Insurance, Tax, EconomyReading time 1 - 2 minutes
Print

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Commissie van Wijzen ingesteld. De commissie wordt gevraagd een rapportage uit te brengen over de huidige bestuurskracht van het openbaar lichaam Sint Eustatius en over de wijze waarop die op een vereist niveau moet worden gebracht.

Het onderzoek van de commissie heeft zich met name gericht op de huidige situatie en de aanleidingen daartoe. Het beschrijft:

  1. Bestuurlijk verloop tussen oktober 2010 en oktober 2017
  2. Ervaringen en beelden van de geïnterviewden
  3. Bestuurlijke identiteit van Sint Eustatius

Verder behandelt het rapport:

  • Bestuurlijke vergelijkingen
  • Waarnemingen en bevindingen
  • Slotconclusies
  • Aanbevelingen

Slotconclusies

  • Wij hebben Sint Eustatius tweemaal een week bezocht en zijn tijdens die bezoeken gecharmeerd geraakt van de schoonheid en potentie van het eiland, terwijl wij tegelijkertijd zijn geschrokken van de verwaarlozing van het eiland op sociaaleconomisch en fysiek terrein.
  • Het feit dat twee bestuurders hun kennis van het eiland en hun overtuiging dat bestuurlijke verhoudingen met bestuurlijke oplossingen uiteindelijk genormaliseerd kunnen worden, zo snel hebben moeten bijstellen, staat wat ons betreft symbool voor het Nederlandse aandeel in de bestuurlijke wanorde waarin Sint Eustatius terecht is gekomen.
  • Het optreden en handelen van het huidige Statiaanse bestuur achten wij onacceptabel. Wetteloosheid, vriendjespolitiek in meer dan te verwachten zin, het negeren van andere gezagsstructuren, het min of meer monopoliseren van radio- en tv-zendtijd voor eigen politieke doeleinden, het willen controleren van de ambtelijke organisatie en overheids-nv’s, intimidatie, dreiging, pressie en belediging, het zijn alle meer klassieke verschijningsvormen van een dictatuur en het streven naar persoonlijke macht dan van uitingen van goed bestuur.

 Aanbevelingen

Het Statiaanse bestuur heeft zich afgewend van de bestaande rechts- en staatsorde en is niet meer bereid de eigenmachtig toegeëigende autonomie weer los te laten. Het bestuur is met de rug naar Nederland gaan staan en, hoezeer Nederland daar ook een aandeel in heeft gehad, er is sprake van grove taakverwaarlozing. Dat kan maar tot één maatregel leiden: bestuurlijk ingrijpen door Nederland op basis van artikel 132. vijfde lid, van de Grondwet.

Aantal pagina's 65 • Taal Nederlands 
Bron: Rijksoverheid

Meer inzichten uit het onderzoek en hoe Commissie van Wijzen aanbevelt om in te grijpen leest u hier:

Sint Eustatius - Rapport nabijheid of distantie, een wereld van verschil

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now