Reactie vierde uitvoeringsrapportage 2016 Bonaire

Print

Op 31 januari jl. heeft het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) van uw bestuurscollege de vierde uitvoeringsrapportage (UR) ontvangen over het begrotingsjaar 2016. Het Cft constateert dat u de vierde UR tijdig heeft ingediend. Dit is een goede ontwikkeling en adviseert u deze lijn voort te zetten. Hierbij ontvangt u de reactie van het Cft op de ingediende vierde UR.

Begrotingsuitvoering
Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) presenteert USD 56,4 mln aan baten (prognose begroting 2016: USD 58,7 mln) en USD 53,9 mln aan lasten (prognose begroting 2016: USD 58,7 mln). Het voorlopige positieve saldo bedraagt daarmee USD 2,5 mln. Na verwerking van circa USD 0,3 mln in verband met nog te ontvangen facturen verwacht de afdeling financiën dat het positieve saldo circa USD 2,2 mln zal bedragen.

Het positieve saldo kan nog wijzigen bij het opstellen van de jaarrekening 2016. Een waarschijnlijke wijziging kan optreden door de thans onderhanden actualisatie van de voorziening pensioenen (voormalige) politieke gezagdragers, onderdeel van het plan van aanpak verbetertraject financieel beheer. Het Cft adviseert u deze actualisatie binnen een zodanige termijn af te ronden dat de uitkomsten kunnen worden verwerkt in de jaarrekening 2016.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now