Reactie op vierde uitvoeringsrapportage 2016 Aruba

Print

Met kenmerk Cft 201700030 d.d. 28 februari 2017 hebben wij van u een reactie ontvangen op onze 4e uitvoeringsrapportage 2016 Aruba, waarvoor onze dank.

In uw oordeel heeft u opgenomen dat de rapportage een goed inzicht geeft in de begratingsuitvoering over het dienstjaar 2016 en dat het financieringstekort van Aruba op basis hiervan uitkomt op 2,0%, welke voldoet aan de in de LAft opgenomen tekortnorm. Vervolgens concludeert u dat dit in belangrijke mate is gerealiseerd door incidentele meevallers die structurele tegenvallers dekken. Daarnaast stelt u dat Aruba bovenmatige leningen aangaat, terwijl er bij u nog onduidelijkheden bestaan met betrekking tot de aanwending van liquide middelen.

Middels deze brief willen wij u graag hierover nader informeren en de nodige nuancering aanbrengen.

Algemeen
Middels de kwartaalrapportages geven wij tijdig en volledig, informatie ten aanzien van de begrotingsuitvoering, de middelen- en uitgavenrealisatie, de realisatie van de kapitaaldienst, financiering en het schuldbeheer. Verder verschaffen wij ook informatie over de liquiditeitspositie en de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen binnen het financieel beheer. In de toelichtingen geven wij ook de ontwikkelingen in de tijd aan en nemen eventueel de (bij)sturingsmaatregelen op in het kader van een evenwichtig begrotings- en financieringsbeleid c.q. een strakke monitoring op de begrotingsuitvoering.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now