Rapportage FTE verloop versus directe Personeelslasten Overheid Aruba 2013-2016

Print

De rapportage FTE verloop versus directe Personeelslasten Overheid Aruba 2013-2016 is gepubliceerd.

Inleiding


In deze rapportage wordt conform de verbeteringen in het kader van het financieel beheer en het verstrekken van transparante, juistheid en volledigheid van de informatievoorziening, informatie verstrekt welke een gedetailleerd beeld geeft van de ontwikkelingen op personeelslasten gebied.
In de navolgende hoofdstukken en bijlagen wordt meer inzicht verstrekt over de afgelopen vier jaren (2013, 2014, 2015 en 2016), waardoor de ontwikkelingen qua personeelslasten en voltijds equivalenten zichtbaar zijn. Waar nodig zijn toelichtingen gegeven over de maatregelen en beleids- c.q. wetaanpassingen die in deze periode zijn geëffectueerd teneinde de personeelslastengroei te kunnen beheersen.

Algemeen


Over het jaar 2016 is nog meer dan de voorgaande jaren sprake geweest van het voeren van een restrictief doch evenwichtig personeelsbeleid binnen de context van het voeren van een eveneens evenwichtig begrotings- en financieringsbeleid.
Nog meer is de nodige aandacht besteedt aan de omvang en de ontwikkeling van de personeelslasten van de overheid van Aruba en het nemen van structurele maatregelen om deze te beheersen. Dit in samenhang met het financieel-economisch en sociaal maatschappelijk beleid resp. het voldoen aan internationale verplichtingen met betrekking tot de personele bezetting binnen met name de justitiële keten.

Uiteindelijk zijn de jaarlijkse personeelslasten in de periode 2013-2016 gedaald van meer dan Afl. 501 miljoen naar circa Afl. 463 miljoen.
Dit is een daling in de jaarlijkse personeelslasten met ruim Afl. 37 miljoen op jaarbasis (-7,5%).
Het aantal FTE-en is in deze zelfde periode gedaald van 4.361 naar 3.849; een daling met 512 FTE-en of te wel bijna -12%.


 

Een compleet overzicht met betrekking tot de cijfers leest u terug in het rapport onder de knop:

Aantal pagina’s 37• Taal Nederlands • Land Aruba

Bron: Ministerie van Financiën en Overheidsorganisatie Aruba
Tags: public finance and tax, aruba, rapport, finance, financien, begroting, belasting, belastingen, ministerie van financien, economie aruba, pensioenen aruba, pensioenleeftijd, pensioenleeftijd aruba, azv

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now