Rapport onderzoek jaarrekening Aruba 2015

Print

De Algemene Rekenkamer heeft de wettelijke taak om onderzoek te doen naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de ontvangsten en uitgaven van het Land. Dit rapport bevat de resultaten van haar onderzoek naar de Jaarrekening Land Aruba 2015 (jaarrekening 2015).

In dit rapport wordt de nadruk gelegd op de duurzaamheid van de overheidsfinanciën.
Reeds in 2013 is dit thema door de regering op de kaart gezet, middels afspraken die zijn vastgelegd in het Balanced Budget Akkoord (BBA)1. In het jaar 2014 zijn nadere samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de regeringen van Aruba en Nederland. Een belangrijk onderdeel van deze afspraken was het binnen drie jaren bereiken van begrotingsevenwicht, waardoor ook substantiële verlaging van de staatsschuld in beeld zou komen en hiermee de structurele rentelasten2. Naar aanleiding van de afspraken tussen beide Landen, is op 1 september 2015 de Landsverordening Aruba financieel toezicht (LAft) in werking getreden. Dit betekende tevens de komst van het College Aruba financieel toezicht (CAft) die toezicht dient te houden op de financiële haalbaarheid van de begroting. Dit heeft extra druk gebracht op het bewerkstelligen van duurzame overheidsfinanciën. De LAft regelt ook het toezicht op de verbetering van het financieel beheer3. Dit verbetertraject is reeds in 2011 in gang gezet en heeft er toe geleid dat achterstanden in de opstelling van de jaarrekeningen van het land Aruba (Land) zijn ingehaald en dat rapportages worden opgesteld, waarin onder andere inzicht wordt gegeven in de begrotingsrealisatie, de financiering, het schuldbeheer en het financieel beheer.

Ook dit jaar heeft de Algemene Rekenkamer de verantwoordingscijfers aan een nader onderzoek onderworpen. Hierbij is het verrichten van een accountantscontrole nog niet aan de orde. Daarom kan dit rapport alleen verdiepend inzicht geven in de cijfers. Zo zijn bij dit onderzoek de kosten en de middelen afgezet tegen de begrote cijfers voor het dienstjaar 2015. Overschrijdingen in de kosten, welke in principe onrechtmatig zijn, zijn hierbij nader toegelicht. Het uitgangspunt bij het onderzoek is voornamelijk het budgetrecht van de Staten van Aruba (Staten). Ook wenst de Algemene Rekenkamer de burger te informeren over zaken die hem aangaan.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now