Rapport: Een onderzoek naar de behandeling van een klacht door de Immigratie- en Naturalisatiedienst Caribisch Nederland

Print

WAT IS DE KLACHT?
Verzoekster klaagt over de klachtbehandeling door de IND. De IND reageerde niet op haar klacht over onjuiste informatievoorziening van de zijde van de IND.
Verzoeksters is van mening dat de informatie van de IND, dat omzetting op grond van de Landsverordening Toelating Uitzetting niet mogelijk is, in strijd is met artikel 2 van het Vierde Protocol bij het Europees verdrag voor de rechten van de mens en artikel 12 van het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Hierop heeft de IND haar tijdens de klachtbehandeling geen inhoudelijke reactie gegeven.

VERLOOP ONDERZOEK
De gemachtigde van verzoekster heeft over de kwestie eerst een bezwaarprocedure gevoerd bij de IND. Vervolgens heeft zij via mij geklaagd bij de IND, waarop de IND heeft gereageerd. Vervolgens benaderde de gemachtigde van verzoekster mij weer. Ik heb de kwestie voorgelegd aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. De staatssecretaris heeft mij zijn reactie gestuurd, waarop de gemachtigde van verzoekster heeft gereageerd. Op basis van de informatie uit voormelde procedures heb ik mijn rapport opgesteld. Voor het vergroten van de leesbaarheid is er voor gekozen om een verkorte weergave van de feiten te geven. Het volledige verslag van bevindingen treft u aan als bijlage.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now