Protocol Integriteitkamer Nederland en Sint Maarten

Print

Protocol tussen Nederland en Sint Maarten strekkende tot samenwerking door mid del van een onderlinge regeling op grond van artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der  Nederlanden, in verband met de instelling, inrichting, het functioneren en de bekostiging van een Integriteitkamer op Sint Maarten.

Overwegende dat:
- er in 2014 integriteitonderzoeken en een nulmeting integriteitzorg zijn uitgevoerd door bureau PWC, in opdracht van de Gouverneur van Sint Maarten, de commissie Wit/Samson, in opdracht van de ministerraad van Sint Maarten, respectievelijk door de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten;
- de ministerraad van Sint Maarten besloten heeft de in de rapporten naar aanleiding van deze onderzoeken en in de nulmeting vervatte aanbevelingen over te nemen;
- de ministerraad van Sint Maarten daartoe een plan van aanpak he eft vastgesteld;
- dit plan van aanpak onder meer bevat het voornemen een Integriteitkamer in te stellen;......

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now