Leerplicht deel 1 2016 Curacao

Print

De samenvatting, conclusies en aanbevelingen zijn geschreven in het Nederlands en het Papiaments. De Rekenkamer wil hiermee bereiken dat meer mensen kennis kunnen nemen van de inhoud van het rapport.

Inleiding
In 1991 is de leerplicht voor de Nederlandse Antillen ingevoerd. Een belangrijke reden voor de invoering van de leerplicht was om te voldoen aan artikel 14 van het ECOSOC-verdrag1, dat de invoering van een leerplicht voor alle kinderen binnen een bepaalde leeftijdscategorie voorschreef, ten einde een minimale ontwikkeling voor die kinderen te garanderen.

Uit informatie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aantal jongeren tussen de 4 en 18 jaar die tussen 2011 en 2015 in het bevolkingsregister waren opgenomen, gemiddeld 30.000 bedroeg. Dit betrof 23 % van de totale bevolking. Het merendeel van deze jongeren is op grond van de wet leerplichtig.

Een leerplicht is alleen zinvol als die wordt nageleefd. De omvang van de doelgroep en het belang van goed toezicht zijn voor de Rekenkamer aanleiding geweest om een onderzoek uit te voeren naar het toezicht op de naleving van de leerplicht door de overheid. Hierbij heeft de Rekenkamer onderzocht of erop wordt toegezien dat leerplichtige jongeren zijn ingeschreven op een school en de voor hen bestemde lessen bijwonen. Dit rapport (deel 1) presenteert de resultaten van het onderzoek naar het ingeschreven zijn. De resultaten van het onderzoek naar het bijwonen van lessen worden in een separaat rapport (deel 2) gepresenteerd. Voor deze opzet is gekozen om de bevindingen en aanbevelingen meer tot hun recht te laten komen. Aangezien bij het toezicht op het ingeschreven zijn en op het bijwonen van lessen dezelfde drie instanties betrokken zijn kon enige overlapping tussen de deelrapporten niet helemaal voorkomen worden. Getracht is om dit zoveel mogelijk te beperken en tegelijkertijd te bewerkstelligen dat de deelrapporten zelfstandig leesbaar zijn.Tref tevens de samenvatting van het rapport in het Papiaments:

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now