Leerplicht Curacao Deel II

Print

In 1991 is de leerplicht voor de Nederlandse Antillen ingevoerd. Een belangrijke reden voor de invoering van de leerplicht was om te voldoen aan artikel 14 van het ECOSOC-verdrag5, dat de invoering van een leerplicht voor alle kinderen binnen een bepaalde leeftijdscategorie voorschreef, ten einde een minimale ontwikkeling voor die kinderen te garanderen.

Aanleiding Onderzoek
Een leerplicht is alleen zinvol als die wordt nageleefd. De omvang van de doelgroep en het belang van goed toezicht zijn voor de Rekenkamer aanleiding geweest om een onderzoek uit te voeren naar het toezicht op de naleving van de leerplicht door de overheid. Hierbij is onderzocht of erop wordt toegezien dat leerplichtige jongeren zijn ingeschreven op een school en de voor hen bestemde lessen bijwonen. Dit rapport (deel 2) presenteert de resultaten van het onderzoek naar het bijwonen van lessen.

Toezicht
Bij zowel het toezicht op het ingeschreven zijn als het toezicht op het bijwonen van lessen zijn dezelfde instanties betrokken:

• leerplichtambtenaren
• leerplichtbrigade
• ambtenaren van de vreemdelingendienst te Hato

Daardoor zijn er bevindingen, conclusies en aanbevelingen die op beide soorten toezicht van toepassing zijn en die dus in beide rapporten zijn opgenomen. Daarnaast zijn in dit rapport ook specifieke bevindingen, conclusies en aanbevelingen opgenomen die alleen voor het schoolverzuim gelden.

Bevindingen
1. slechts één leerplichtambtenaar zich bijna voltijds bezighoudt met het toezicht op de leerplicht terwijl een andere leerplichtambtenaar zich gedeeltelijk daarmee bezighoudt;

2. de werkzaamheden van deze leerplichtambtenaren zich voornamelijk concentreren op het verstrekken van verklaringen, ingeval leerplichtigen tijdelijk geoorloofd de school verzuimen om naar het buitenland te gaan, terwijl de leerplichtwet een dergelijke verklaring niet voorschrijft. Bovendien gaan de leerplichtambtenaren bij het verstrekken van de verklaringen zo ver dat zij feitelijk inbreuk plegen op de wettelijk aan de schoolhoofden toegekende bevoegdheid om vrijstelling van school te verlenen;

Een compleet overzicht van de bevindingen, conclusies en aanbevelingen zijn weergegeven in het rapport onder de knop:

Aantal pagina’s 75 • Taal Nederlands • Land Curacao

Tref tevens de samenvatting van het rapport in het Papiaments:


Bron: Rekenkamer Curacao
Tags: general government, overheid, staten curacao, curacao, rapport, onderzoek, minister van justitie, onderwijs curacao, ministerie van onderwijs, smart

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now