Landsverordeninig vastgestelde wijziging van de begrotingen voor het dienstjaar 2016 Aruba (AB2016 no.69)

Print

LANDSVERORDENING van 22 december 2016 tot wijziging van de Landsverordening van 9 februari 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2016 (AB 2016 no. 5) en van de Landsverordening van 15 december 2015 tot vaststelling van de begroting van de Staten voor het dienstjaar 2016 (AB 2016 no. 6)

In overweging genomen hebbende:
- dat ingevolge artikel V.12, eerste lid, van de Staatsregeling van Aruba (AB 1987 no. GT 1) de begrotingen van de ministeries van het Land bij landsverordening worden vastgesteld;
- dat dientengevolge mogelijke overschrijdingen in de kosten of aanpas-singen in de middelen tijdig dienen te worden gesignaleerd en behandeld met inachtneming van de toepasselijke comptabele voorschriften;
- dat het in een groot aantal gevallen budgetneutrale wijzigingen betreft op de ramingen binnen een ministerie zodat de begroting zoveel mogelijk aansluit bij de actualiteit;
- dat daarnaast gedurende het dienstjaar in een aantal gevallen aanpas-singen van het beleid of nieuw beleid heeft plaatsgevonden, waaronder het instellen van een drietal diensteenheden enerzijds en anderzijds be-leidsintensiveringen op zowel justitieel als sociaal en educatief beleids-terreinen;
- de verwerking van de gevolgen van de heropening van de olieraffinade-rij;
- dat het gelet op de daarmee gemoeide tijdschema’s noodzakelijk is om de desbetreffende begrotingswijzigingen met de daarbij behorende com-pensaties door middel van een landsverordening tot wijziging van de Landsverordening van 9 februari 2016 tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2016 te adresseren;
- dat het in verband met artikel V.12, eerste lid, van de Staatsregeling van Aruba, juncto artikel 40a van de Comptabiliteitsverordening 1989 (AB1989 no. 72) noodzakelijk is de begroting van de Staten van Aruba voor het dienstjaar 2016 te wijzigen;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now