Jaarverslag Uitvoeringsorgaan AZV Aruba 2016

Print

Tref bijgesloten het gecombineerde jaarverslag 2016 van het Uitvoeringsorgaan AZV en het Algemeen Fonds Ziektekosten. Dit jaarverslag bestaat uit de volgende onderdelen:

• het verslag van de Directie over het boekjaar 2016;
• het verslag financieel beheer en rechtmatigheid 2016;
• het gecombineerd financieel jaarverslag 2016.

Verslag van de Directie


Strategisch Plan
In 2011 werd het Strategisch- en Meerjarenplan 2011-2015 van het Uitvoeringsorgaan vastgesteld. Na evaluatie in de loop van 2016 is de voorlopige conclusie getrokken dat de in het Strategisch Plan opgenomen doelen, prioriteiten en roadmap nog voldoende relevantie hebben. In de loop van 2017 zal worden nagegaan of het Strategisch- en Meerjarenplan op onderdelen aanpassing behoeft.

In het Strategisch Plan 2011-2015 worden als belangrijkste strategische doelen genoemd:
i. optimaliseren van de bedrijfsprocessen;
ii. verbetering van de kwaliteit van de zorg en vernieuwing van de zorg;
iii. uitbreiding van de productportfolio;
iv. institutionaliseren van gezondheidsbevordering.

Verder in het verslag wordt een overzicht gegeven van de in de afgelopen jaren bereikte mijlpalen.

Financieel beheer en rechtmatigheid


Rechtmatigheid zorgkosten
Vanuit wet- en regelgeving, zorgcontracten en andere schriftelijke afspraken ontstaat een zogenoemd normenkader. Het normenkader is het geheel van regels waaraan het Uitvoeringsorgaan AZV zich moet houden bij de uitvoering van de Landsverordening AZV en het beheer van het Fonds AZV.
Om als rechtmatig te worden aangemerkt moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

• de verzekerde is ingeschreven bij het Uitvoeringsorgaan AZV in overeenstemming met de Landsverordening AZV en de Memorie van Toelichting;
• de verstrekte zorg betreft een wettelijke aanspraak vergoedt tegen het overeengekomen tarief;
• er is een schriftelijke overeenkomst of afspraak met de zorgaanbieder;
• de verstrekte zorg is op basis van een machtiging, voor zover de machtiging vereist is;
• de vergoede aanspraak voldoet aan overige wettelijke bepalingen.

Financieel Jaarverslag


Vlottende activa
Het Land Aruba heeft zorggedragen voor aanzuivering van de landsbijdrage over de periode tot en met het jaar 2015. In het jaar 2016 heeft deze aanzuivering plaatsgevonden. De aanzuivering betreft de jaren 2013, 2014 en 2015 ten bedrage van respectievelijk Afl. 4.518.411,-, Afl. 244.014,- en Afl. 6.209.532,-. Naar verwachting zal aanzuivering van de landsbijdrage 2016 plaatsvinden in het jaar 2017.

Meer informatie is te lezen in het jaarverslag onder de knop:

Aantal pagina’s 82 • Taal Nederlands • Land Aruba

Bron: Uitvoeringsorgaan AZV
Tags: social security and national health insurance, social & health insurance, public finance and tax, begroting, ontvanger, aruba, jaarverslag, rapport, ziekenhuis, vergunningen, zorg, verzekering, basisverzekering, sociale verzekeringen, health, healthcare, centrale bank, centrale bank van aruba, belasting, belastingdienst, minister van financien, volksgezondheid aruba, azv, gezondheidszorg, salud aruba

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now