Jaarverslag 2016 Raad van Advies Aruba

Print

Het jaarverslag over 2016 van de Raad van Advies van Aruba is gepubliceerd.

Onderwerpen
In dit jaarverslag behandelt de Raad naast de gebruikelijke onderwerpen als bedrijfsvoering en hun adviezen, de geschillenbeslechting in het Koninkrijk en de openbare financiën. Deze onderwerpen hebben de Raad in het afgelopen jaar bezig gehouden. Daarnaast heeft de Raad de in 2005 vastgestelde beleid ten aanzien van de behandeling van de initiatiefontwerpen van wetgeving aangepast.

Initiatief-wetsontwerpen
Wij zijn ons er derhalve terdege van bewust dat het recht van de Staten om initiatief-wetsontwerpen in te dienen, een zeer belangrijk onderdeel is van de parlementaire democratie. Dit moeten wij als zodanig steeds blijven koesteren. Wij hebben evenwel geconstateerd dat - evenals in Nederland en waarschijnlijk ook in andere delen van het Koninkrijk - aan het vorenstaande niet altijd of beter gezegd, vaak niet wordt voldaan.

Toetsingscapaciteit
Daar komt nog bij dat er steeds meer niet-begrotinggerelateerde initiatiefontwerpen ter advisering aan de Raad worden voorgelegd. Dit aanbod legt een significant beslag op de aanwezige toetsingscapaciteit bij de Raad. In verband daarmee hebben wij dan ook de voorwaarden waaronder initiatiefontwerpen van wetgeving in behandeling worden genomen door de Raad, nader geconcretiseerd op grond van algemene wetgevingsleer en de Procedureregels voor de totstandkoming van wettelijke regelingen (als vastgelegd in de Beschikking van de Minister van Justitie van 21 maart 1989).

Opvolging Gouverneur
Een andere aangelegenheid waar wij op Aruba in het afgelopen jaar mee te maken hebben gehad, is de opvolging van Gouverneur Fredis J. Refunjol geweest. Het Statuut is in deze heel duidelijk: de benoeming (en het ontslag) van de Gouverneurs geschiedt door de Koning als hoofd van de Koninkrijksregering (artikel 2). Om bij deze procedure inbreng van de Caribische landen in het Koninkrijk te verzekeren, is in 2001 in de Koninkrijksministerraad aan de hand van een notitie, opgesteld door de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overleg met de Gevolmachtigde Ministers van Aruba en de Nederlandse Antillen, een (voor)procedure vastgesteld. Zo geven deze procedureregels aan dat de benoeming plaatsvindt op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, uit een selectie van één of meer kandidaten die de respectievelijke Raad van Ministers van de landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) heeft aanbevolen. Het is niet bekend of sinds de vaststelling ervan, deze procedure ooit is gevolgd.

Het jaarveslag bevat de volgende hoofdstukken:

1.Stand van het land
2. Staat van de Raad
3. Advisering

Lees het volledige jaarverslag van de Raad onder de knop:

Aantal pagina’s 44 • Taal Nederlands • Land Aruba

Bron: Raad van Advies Aruba
Tags:  general government, jaarverslag, verslag, report, aruba, curacao, st. maarten, bonaire, saba, statia, koninkrijk, belasting, begroting, financien, financiën, overheid, centrale bank van aruba

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now