Jaarverslag 2015 Openbaar Ministerie Parket Curacao

Print

Voor u ligt het jaarverslag van het parket in eerste aanleg Curaçao over het dienstjaar 2015. Dit jaarverslag vormt in relatie met het interne jaarplan 2015 een instrument ter evaluatie van wat de beleidsplannen daadwerkelijk hebben opgeleverd.
Conform haar credo “De Tempel uit!” heeft het parket stevig ingezet op het zoeken van de verbinding met de ketenpartners, met name het Korps Politie Curaçao (KPC). Ook naar de Curaçaose burger toe heeft het Openbaar Ministerie (OM) initiatieven ontwikkelt, onder meer in de vorm van het wijkpreventieproject “Prevení i Protehá, ta bo asuntu tambe”. De in het jaarplan 2015 aangekondigde ontwikkeling van nieuwe interventie strategieën voor jeugdige delinquenten, maar ook van projecten om kwetsbare jongeren te behoeden voor een crimineel levenspad, heeft geleid tot het samen met partners uit de strafrechtsketen maar ook binnen de zorgketen, opzetten van het project Top C “Tur wowo riba bo”.

Het jaar 2015 was ook het jaar waarin de “binnenboel” van het parket weer in de grondverf werd gezet. Door middel van het aanpassen van processen, procedures en zaakstromen kon een doelmatigheids- en doeltreffendheidsslag worden gemaakt in de doorontwikkeling van het parket. Dit wierp zijn vruchten af: Samen met het KPC werd fors geïnvesteerd op de instroom van Veel Voorkomende Criminaliteit (VVC) zaken. Dit leidde tot een stijging van 451 VVC-zaken in 2015. De totale zaaksinstroom van misdrijven over 2015 nam toe met ruim vijftien procent. De neerwaartse lijn over 2013 en 2014 werd hiermee doorbroken. Het aandeel technische sepots in 2015 daalde met zeven procent ten opzichte van 2014. Conform de in het jaarplan 2015 geuite ambitie tot het verhogen van het maatschappelijk rendement van interventies, steeg het aandeel Hustisia Rapido interventies met maar liefst 30% ten opzichte van 2014. Ten opzichte van 2014 werden in 2015 ook weer meer boetes geïnd, met een stijging van bijna 15%. 

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now