Gemeenschappelijk Hof van Justitie Procesreglement 2016

Print

Bij het per 1 augustus 2005 ingevoerde reglement:

Gelijktijdig met dit reglement treedt voor de Nederlandse Antillen en Aruba een nieuw Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in werking. De verschillende rol- en procesreglementen die in Aruba en op de onderscheiden eilanden van de Nederlandse Antillen sedert enige tijd golden, dienden aan de nieuwe wetgeving te worden aangepast.
Uniformering was daarbij gewenst; niet alleen rechters, maar ook advocaten verrichten geregeld werkzaamheden in of ten overstaan van een ander gerecht dan van hun “eigen” land of eiland en het is niet goed te verdedigen dat zij, binnen één jurisdictie, dan stuiten op onderling verschillende regels.

Het hierbij aangeboden reglement beoogt onder meer de duur van de verschillende soorten civiele procedures binnen aanvaardbare perken te brengen c.q. te houden, zonder evenwel aan partijen of hun gemachtigden de mogelijkheid te ontnemen om, waar nodig, meer tijd te nemen, bijvoorbeeld voor minnelijk overleg of wanneer het een cliënt betreft die in het buitenland woont of is gevestigd.
Een bijzonderheid van het Antilliaans en Arubaans procesrecht is dat partijen niet verplicht zijn zich van (rechtsgeleerde) bijstand te voorzien. Niet alleen in zaken van personen- en familierecht, maar ook in handelszaken komt het regelmatig voor dat zij in persoon procederen. Dan zal, waar nodig, de behandelend rechter hen op de toepasselijke bepalingen van dit reglement wijzen.
Bij de voorbereiding zijn de bij de gerechten bestaande reglementen tegen het licht gehouden, terwijl ook de in Nederland geldende landelijke reglementen zijn geraadpleegd.
Van verschillende van genoemde reglementen zijn bepalingen, al dan niet aangepast, in het thans aangeboden reglement overgenomen.
Voorts heeft een gedachtewisseling plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de balie.
Het reglement is krachtens mandaat van de Hofvergadering d.d. 24 september 2004 vastgesteld op 1 februari 2005.

Bij het per 1 augustus 2016 ingevoerde reglement 2016:

Tien jaar ervaring met het procesreglement hebben onduidelijkheden en leemten aan het licht gebracht, die aanpassing wenselijk maakten. Voorts bleken enige moderniseringen wenselijk.
Nieuw is de prominente plaats van de comparitie na antwoord. In verband daarmee zijn de ‘spoedeisende bodemzaken’ komen te vervallen. De Handleiding Griffierecht en het Liquidatietarief zijn in het reglement opgenomen.
Consultaties hebben plaatsgevonden, niet alleen tussen de rechterlijke werkgroep die de aanpassingen heeft voorbereid en de overige rechters, maar ook met de griffiers, advocatuur en deurwaarders. Via www.antilliaansejuristenvereniging.com is een voor iedereen toegankelijke internetconsultatie gehouden.
Het aangepaste reglement is door het bestuur van het Hof vastgesteld op 21 juni 2016 en treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now