Eindevaluatie Meerjarenprogramma's Fondo Desaroyo Aruba

Print

Eind jaren negentig is de basis gelegd voor een nieuwe samenwerkingsrelatie tussen Aruba en Nederland. Deze nieuwe samenwerkingsrelatie was erop gericht Aruba een grotere verantwoordelijkheid te geven in de besteding van de samenwerkingsmiddelen, dit als onderdeel van een proces om Aruba op termijn financieel zelfstandig te maken. Aan deze nieuwe samenwerkingsrelatie is in de periode 2000 tot en met 2016 uitvoering gegeven met het fonds Fondo Desaroyo Aruba. Met het rapport ‘Op eigen benen’ (1997) werd een nieuw kader voor de samenwerkingsrelatie tussen Aruba en Nederland geschapen. Het rapport ‘Op afstand verbonden’ (2000) gaf aan dit kader nadere invulling.

In de nieuwe samenwerkingsrelatie werd projectfinanciering vervangen door programmafinanciering. Aruba en Nederland maakten op hoofdlijnen afspraken over de besteding van de samenwerkingsmiddelen. Hiertoe zijn meerjarenprogramma’s opgesteld. Deze programma’s bevatten beschrijvingen van de beleidsvisie ten aanzien van verschillende sectoren, de knelpunten, de te realiseren doelstellingen en de activiteiten en beoogde investeringen om deze doelstellingen te realiseren. Daarnaast beschrijven de meerjarenprogramma’s de wijze waarop tussentijds en na afloop geëvalueerd en gemonitord zal worden.

Voor de uitvoering van deze programma’s is door Aruba en Nederland geld gestort in het fonds Fondo Desaroyo Aruba dat wordt beheerd door de onafhankelijke Stichting Fondo Desaroyo Aruba (FDA). Het bestuur van FDA beslist over de toewijzing van de middelen en is verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering en de administratieve afhandeling van projecten. De directie van FDA is belast met het dagelijkse beheer van het fonds en adviseert het bestuur over de toewijzing van middelen. De directietaken zijn uitbesteed aan de Aruban Investment Bank NV (AIB). Nederland heeft sinds de totstandkoming van de FDA circa AWG 291 miljoen2 in het fonds gestort en Aruba circa AWG 251 miljoen.

Download

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now