CFT Halfjaarrapportage Bonaire, Sint Eustatius en Saba januari - juni 2017

Print

De voorliggende halfjaarrapportage gaat in op de periode van januari tot en met juni 2017.

Inhoud
Na een algemeen deel wordt afzonderlijk de stand van zaken van Bonaire, Sint Eustatius en Saba toegelicht voor wat betreft:

• de begrotingscyclus
• financieel beheer
• geïntegreerd middelen beheer en liquiditeiten

Algemeen

Er wordt o.a. aandacht besteed aan de volgende punten:

Vrije uitkering
De jaarlijkse bijstelling van het BES-fonds, en daarmee de vrije uitkering, vindt plaats op basis van een actueel indexatiecijfer dat per openbaar lichaam afzonderlijk wordt bepaald. Over 2016 was de inflatie laag of vrijwel nihil: Bonaire +0,5%, Sint Eustatius -0,1% en Saba +0,1% (bron: CBS). De vrije uitkering over het jaar 2016 is gelijk gebleven, de openbare lichamen zijn hierover in januari 2017 bericht door BZK. In de tweede helft van 2017 zal de vrije uitkering over 2017 worden vastgesteld. In de begrotingen 2017 van de openbare lichamen wordt uit voorzichtigheid niet uitgegaan van een verhoging.

Onderhoudskosten
Alle drie de openbare lichamen geven al geruime tijd aan dat structurele onderhoudskosten van materiële vaste activa, zoals gebouwen en infrastructuur, niet of niet volledig door het openbaar lichaam gedragen kunnen worden. Vaak is er sprake van een eenmalige investeringsbijdrage vanuit het Rijk voor materiële vaste activa, maar wordt geen of onvoldoende rekening gehouden met een structurele bijdrage voor bijbehorende onderhoudskosten.

Tijdigheid van indienen rapportages
Een punt van aandacht bij de drie openbare lichamen blijft het tijdig indienen van rapportages. De openbare lichamen hebben aangegeven dat de termijn waarbinnen de uitvoeringsrapportages moeten worden aangeleverd, krap is. Het verlengen van de deadline voor het indienen van de uitvoeringsrapportages van de laatste dag van de maand volgend op het kwartaal, naar 6 weken na afloop van een kwartaal zou tot verbetering kunnen leiden.

Meer details uit de halfjaarrapportage leest u onder de knop:

Aantal pagina’s 11 • Taal Nederlands • Land Bonaire, Sint Eustatius, Saba

Bron: College financieel toezicht
Tags: public finance and tax, advies, college financieel toezicht, cft, cbs, rapport, finance, financien, bonaire, sint eustatius, st. eustatius, statia, saba, bes, belastingdienst caribisch nederland, begroting, investering, belasting, belastingen, pensioenfonds, pensioen

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now