CFT Halfjaarrapportage Aruba januari - juni 2017

Print

In voorliggende halfjaarrapportage wordt ingegaan op de werkzaamheden van het College Aruba financieel toezicht (CAft) gedurende de periode van januari tot en met juni 2017.

Inhoud
Na een algemeen deel wordt de stand van zaken over Aruba toegelicht voor wat betreft:

 

    • de begrotingscyclus 2016 - 2018 en

 

    • overige gerelateerde onderwerpen.

 


Algemeen

In de halfjaarrapportage wordt o.a. aandacht besteed aan de volgende punten:

Begroting en uitvoeringsrapportages

De werkzaamheden van het CAft in de eerste helft van 2017 betroffen met name enerzijds de advisering op de vastgestelde begroting 2017 en anderzijds de reacties op de vierde uitvoeringsrapportage (UR) 2016 en de eerste UR 2017. De voorlopige realisatiecijfers 2016 die gedurende deze verslagperiode beschikbaar zijn gekomen tonen aan dat de norm van 2,0% vooralsnog behaald is. Uiteindelijk moet uit de vastgestelde jaarrekening 2016 blijken of dit inderdaad het geval is.

Begrotingsvoorbereiding 2018
Voor 2018 dient conform de LAft een begrotingsoverschot van minimaal 0,5% bbp te worden bewerkstelligd. Het CAft heeft in het advies over de begroting 2017 aangegeven een voorbehoud te maken op de meerjarige begroting.
In 2018 is na de forse compliance verhoging in 2017 namelijk nog een additionele stijging van de belastingopbrengsten van AWG 131 miljoen begroot, ofwel een stijging van 12% ten opzichte van de begroting 2017. Het CAft heeft aangegeven dat er een plafond zit aan de potentiele opbrengsten van compliance verhogende maatregelen.
Derhalve is er een voorbehoud gemaakt op de meerjarige begroting. Tijdens de beoordeling van de begroting 2018 later dit jaar zal de realisatie van belastingopbrengsten 2017 beter inzicht geven over de haalbaarheid van de begrote belastingopbrengsten 2018.

Overige onderwerpen

Leningen, rentelasten en schuldquote
Op grond van de begroting 2017 is er door de Staten van Aruba een machtiging gegeven aan de minister van Financiën en Overheidsorganisatie om in 2017 AWG 439 miljoen te lenen waarvan AWG 414 miljoen bestemd zal zijn voor aflossingen. Op 3 februari jl. heeft de minister het Leenprogramma 2017 aangekondigd, waaruit blijkt dat de staatsobligaties gedurende 2017 in vier tranches op de binnenlandse markt zullen worden aangetrokken voor een maximale rente van 4,75%.

Personeelsuitgaven
De personeelslasten en werkgeversbijdragen van Aruba beslaan tezamen
33% van het totaal aan begrote lasten in 2017, waarmee het de grootste uitgavenpost is in de begroting. In het advies bij de 1e UR 2017 heeft het CAft aangegeven dat ondanks beperkende maatregelen op de instroom van nieuwe medewerkers bij een deel van de ambtelijke organisatie, dit de afgelopen jaren niet heeft geleid tot een zichtbare terugloop in de personeelsuitgaven. Het CAft heeft dan ook geadviseerd aanvullende maatregelen te nemen om de personeelsuitgaven van Aruba te beperken.

Meer details uit de halfjaarrapportage leest u onder de knop:

Aantal pagina’s 7 • Taal Nederlands • Land Aruba

Bron: College financieel toezicht
Tags: public finance and tax, advies, college financieel toezicht, cft, cbs, central bank of aruba, cba,centrale bank, rapport, minister of finance, finance, financien, aruba, begroting, svb, banco di seguro social, azv, investering, tax, belasting, belastingen, loonbelasting, impuesto aruba, belastingstelsel aruba.

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now