Bestuursakkoord Bonaire 2018 - 2022

Topics: General Government, Economy, Social Security & National Health InsuranceReading time 1 - 2 minutes
Print

- This publication is only available in Dutch - 

Het Openbaar Lichaam Bonaire (hierna te noemen; OLB) en het Rijk werken samen om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van Bonaire. Belangrijke punten waarop rnoet worden samengewerkt zijn onder andere het faciliteren van veilige wegen, het verschaffen van betaalbaar en gezond voedsel en het creëren van voldoende betaalbare sociale woningen, omdat het zichtbare effect voor de burger van Bonaire nog niet voldoende is geweest. Het OLB en het Rijk spreken zich in dit Bestuursakkoord uit gezamenlijk de schouders eronder te willen zetten, en stappen vooruit te willen zetten.

In het Bestuursakkoord vormen de volgende negen prioritaire thema's de basis:

 1. versterken bestuurskracht
 2. hervorming structuur overheidsvennootschappen
 3. hervorming gronduitgiftebeleid
 4. financieel beheer
 5. ontwikkeling toerisme en verhoogde inkomsten uit toerismebelasting
 6. wegen en waterhuishouding
 7. werk en inkomen
 8. sociale huisvesting
 9. ontwikkeling van landbouw, en veeteelt en visserij

Het OLB streeft, samen met het Rijk, naar een optimaal welvaarts- en welzijnsniveau voor de huidige en toekomstige generaties van Bonaire. De vastgestelde beleidsprioritelten dienen dit streven, en ondersteunen een stevig en duurzaam fundament voor een samenleving waarin burgers in hun levensbehoeften zijn voorzien.

Het akkoord gaat verder in op de volgende onderwerpen:

 • Hoofdstuk 1 Uitvoeringskracht
 • Hoofdstuk 2 Bestuur
 • Hoofdstuk 3 Kaders
 • Hoofdstuk 4 Prioritaire Thema's

Het Openbaarlichaam kan namelijk pas optimaal functioneren als er voldoende uitvoeringskracht met de nodige kennis is, het bestuur efficiënt, doelgericht en integer handelt en de kaders helder zijn.  In hoofdstuk 4 worden afspraken gemaakt over de invulling en uitvoering van de thema's.

Aantal pagina's 48 • Taal Nederlands 

Bron: Openbaar Lichaam Bonaire

 Meer detailles uit het akkoord zijn beschikbaar onder deze knop:

Bestuursakkoord Bonaire 2018 - 2022

Related items

Start exploring

Explore our Government Publications database with over 1200 documents and reports from the Dutch Caribbean.

Read now